Naujienos - Aktualijos

2020-10-13

TŠC pedagoginė psichologinė tarnyba informuoja apie organizuojama konsultacijas / užsiėmimus. Atidaryti.

2020-05-31

Birželio 1 –ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė vaikų gynimo diena. Ši diena – tai priminimas mums, suaugusiems, kad turime saugoti ir gerbti mažųjų teises. Pirmoji, ir viena svarbiausiųjų, - visi vaikai turi teisę gyventi nieko nebijodami, nebijodami būti savimi, būti tokiais, kokie yra, ir augti saugioje, juos priimančioje aplinkoje.

Januszas Korczakas (tikr. Henrykas Goldszmitas, 1878-1942) – žymus žydų kilmės lenkų gydytojas, pedagogas, rašytojas, visuomeninkas, daugelio visuomeninių, švietimo įstaigų narys, teismo pranešėjas ir ekspertas vaikų klausimais, dėstė seminarijose ir aukštosiose mokyklose. Parašė daugiau kaip 20 knygų (tarp kurių ,,Gyvenimo taisyklės“, ,,Karalius Motiejukas Pirmasis“, „Burtininkas Kaitušis“). ,,Vaikas šeimoje“ yra pirmoji tritomio ,,Kaip mylėti vaiką“ dalis. Šis kūrinys buvo rašomas per Pirmąjį pasaulinį karą ir jame kalbama apie pačius paprasčiausius ir universaliausius žmogaus gyvenimo klausimus. Šioje knygoje Korczakas rašo apie vaikų gimimą, auginimą, auklėjimą, apie protingą meilę vaikams. Jis moko žvelgti į vaikus taip, kad pastebėtume ir suprastume jų poreikius. Knyga unikali, parašyta paprasta, vaizdinga kalba, daugybė samprotavimų joje, iš paties Korczako, kaip gydytojo, patirties. Ją būtina perskaityti jaunoms mamoms, tėveliams, globėjams ir visiems, kuriems rūpi vaiko gerovė. Siūlome paskaityti! Atdaryti.

2020-05-18

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. pradedamas kompleksinis mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas. Atidaryti.

2020-05-12

Pabūkite kartu visa šeima? Sukurkite savo šeimos medį! Atidaryti.

Padėkite vaikams augti ir užaugti laimingais! Atidaryti.

Gegužės 15-oji tarptautinė šeimos diena.  Atidaryti.

2020-04-03

Rekomendacijos logopedams. Atidaryti.

Rekomendacijos socialiniams pedagogams. Atidaryti.

Rekomendacijos specialiesiems pedagogams. Atidaryti.

2020-03-26

Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijos:

Bendruomenėms (Atidaryti), Mokytojams (Atidaryti), Tėvams (Atidaryti), Mokiniams (Atidaryti), (Atidaryti_1).

2020-03-24

Telšių rajono ugdymo įstaigos, kurias kuruoja Telšių ŠC pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai. Atidaryti.

2020-03-24

INFORMACIJA MOKYKLŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOMS, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAMS, MOKYTOJAMS! Atidaryti.

2020-03-18

Paramos vaikams centro psichologai teikia nemokamas ir anonimines konsultacijas telefonu: 8 800 90012 Plačiau.

2020-03-16

SVARBI INFORMACIJA

Informuojame, kad nuo kovo 16 d. iki kovo 30 d. (karantino laikotarpiu) nevykdoma:

Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nebus atliekami numatyti mokinių (vaikų) vertinimai, individualios konsultacijos, grupiniai užsiėmimai, atšaukiamos ir nevedamos paskaitos, mokymai.

Atliktų mokinio (vaiko) vertinimų aptarimas ir susipažinimas su parengtomis pažymomis bus organizuojami  pasibaigus karantino laikotarpiui.

Pažymos dėl neįgalumo pratęsimo išduodamos tik iš anksto telef. +37060428049 užsiregistravusiems asmenims.

Darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Informacija teikiama tel. ( skyriaus vedėja tel. +37060428049)

Dėkojame už supratingumą ir bendradarbiavimą!

2019-11-26

 Konferencija ,,Bendradarbiavimas ir veiksmingos intervencijos vykdant psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją“   Plačiau.

2019-10-17

   Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai spalio 16 d. dalyvavo respublikinėje konferencijoje ,,Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas: nuo alternatyvios komunikacijos iki socialinės savirealizacijos“. Konferencija vyko Kelmėje, ją organizavo Kelmės specialioji mokykla. Šios konferencijos tikslas – tobulinti pagalbos mokiniui specialistų, pradinio, pagrindinio ugdymo pedagogų bendrąsias bei dalykines kompetencijas, taikant naujus, praktiškai patikrintus ugdymo metodus bei būdus specialiųjų poreikių mokinių ugdyme. Konferencijos metu taip pat turėjome galimybę susipažinti ir su Olandijos patirtimi ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių. Apie šios šalies patirtį kalbėjo renginio svečias John van Dijen, Emilius specialiosios mokyklos (Olandija) direktorius. Dirbant su mokiniais, turinčiais didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių, labai svarbus yra praktinių įgūdžių ugdymas. Todėl konferencijos metu pranešėjai šiai temai skyrė pagrindinį dėmesį ir dalijosi gerąja patirtimi. Šia tema išklausėme šiuos pranešimus: ,,Alternatyvios komunikacijos/simbolių sistemos praktinis taikymas“, ,,Išmaniųjų technologijų naudojimas dirbant lavinamosiose klasėse“, ,,Penki pojūčiai – kelias link pažinimo“ ir kt.Išvykos metu taip pat turėjome galimybę aplankyti ir Kelmės specialiąją mokyklą. Mokyklą pristatė mokyklos direktorė Dalia Viliūnienė.

2019-10-16

   Šių metų spalio 15 d. Telšių švietimo centro pedagoginėje psichologinėje tarnyboje buvo organizuotas pasitarimas, tema ,,Švietimo pagalba: naujovės, aktualijos“, skirtas ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų (toliau – VGK) pirmininkams. Pasitarime taip pat dalyvavo Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus specialistė Daiva Marčenkovienė. Pedagoginės psichologinės tarnybos vedėja Lina Vičkačkienė pasitarimo dalyvius supažindino su informacija iš LR Seime vykusios konferencijos ,,Specialiųjų poreikių (negalią) turinčių vaikų ugdymo problemos ir perspektyvos“ bei viešosios konsultacijos ,,Pedagoginių psichologinių tarnybų vaidmuo didinant įtrauktį“, kurią organizavo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Buvo atkreiptas dėmesys į planuojamas LR Švietimo įstatymo pataisas, susijusias su švietimo pagalba. Pasitarimo metu, taip pat buvo pristatytos ir aptartos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), ugdymo organizavimo galimybės, kurias reglamentuoja 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai. Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus specialistė Daiva Marčenkovienė kalbėjo apie VGK vaidmenį ugdymo procese, buvo diskutuota mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos klausimais. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistė Vilma Lukošienė pristatė Švietimo pagalbos gavėjų sąrašų, kuriuos rengia ugdymo įstaigų VGK, analizę. Pasitarimo dalyviai buvo pakviesti aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su pedagogine psichologine tarnyba, kartu spręsti su vaiko gerove susijusius klausimus ir ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, nepamiršti Dž. H. Borlando (J.H. Borland, 2005) teiginio, jog bandymas vaikus ugdyti pagal tą pačią ugdymo programą atsižvelgiant į tai, kad jie gimę tais pačiais metais, yra tas pats, kas apauti juos visus vienodo dydžio batais.

2019-05-31

   Šių metų gegužės 22 ir 31 dienomis Telšių švietimo centro pedagoginėje psichologinėje tarnyboje buvo organizuotos metodinės dienos, kurių metu PPT specialistai susitiko ir bendravo su kolegomis iš Tauragės ir Klaipėdos rajono Pedagoginių psichologinių tarnybų. Metodinių dienų tikslas – tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtojimas, gerosios darbo patirties sklaida švietimo pagalbos srityje. Susitikimų metu buvo pastebėta, kad šiuo metu PPT specialistams vienas iš aktualiausių veiklos aspektų – įtraukiojo ugdymo plėtra bendrojo ugdymo mokyklose. Šis procesas tiesiogiai susijęs ir su PPT vykdomomis funkcijomis – mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimu. Būtina kuo anksčiau identifikuoti mokinio (vaiko) patiriamus sunkumus, kad reikalinga švietimo pagalba būtų suteikiama kuo anksčiau. Bendrojo ugdymo erdvėje, kurioje mokosi mokiniai (vaikai), turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, susiduria visi ugdymo dalyviai. Todėl mokymo organizavimo problematiką derėtų analizuoti kartu visai mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms, teikiančioms pagalbą šeimai.

2019-03-26

Kovo 22 d. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje susirinko 30 šaunių mokinių, kurie savo mokyklose dalyvavo skaitymo ir dailaus rašymo konkurse ir buvo pripažinti geriausiais. Vaikai atvyko iš Telšių miesto ir rajono mokyklų: Vincento Borisevičiaus, Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijų, ,,Atžalyno“, ,,Germanto“, ,,Ateities“ progimnazijų, Viešvėnų, Upynos, Eigirdžių pagrindinių mokyklų, Buožėnų mokyklos – darželio. Raiškaus skaitymo ir dailaus rašymo konkursas organizuotas trečią kartą ir jau tapo tradiciniu, mokinių laukiamu. Šiame renginyje dalyvavo mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Šis konkursas buvo skirtas Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osioms metinėms. Trumpai buvo peržvelgta Žemaitijos istorija. Mokiniai buvo paraginti drąsiai kalbėti žemaičių tarme. Parengtuose konkurso nuostatuose buvo pasiūlyta, kad tekstų (eilėraščių) ir rašymo užduočių turinys būtų susijęs su Žemaitija, žemaičių tarme, juokavimais, linksmais atsitikimais. Tokią konkurso kryptį nulėmė tai, kad šie, 2019 metai, yra paskelbti Žemaitijos metais. Per ilgus šimtmečius Žemaitija išlaikė prigimtinę savastį, kalbą, papročius, tradicijas ir savitą krašto istoriją. Renginio pradžioje vaikus nudžiugino du linksmi klounai, kurie savo šmaikštumu pralinksmino konkurso dalyvius. Vėliau jie drąsiai, raiškiai skaitė, deklamavo, gražiai, dailiai rašė. Už savo pastangas, nuoširdų pasiruošimą visi dalyvavę mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais, knygomis. Mokinius šiam konkursui ruošė mokyklų švietimo pagalbos specialistai (logopedai ir specialieji pedagogai). Renginį organizavo Telšių švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT).

2019-01-05

Projektas „SAUGIOS APLINKOS MOKYKLOJE KŪRIMAS II"

2018-10-18

METODINĖ DIENA PPT SKYRIUJE

   Šių metų rugsėjo 18 d. Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos skyriuje įvyko Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Telšių ir Šilalės PPT specialistų metodinė diena. Šios metodinės dienos tikslas buvo pasidalyti gerąja darbo patirtimi, pasikalbėti apie darbe kylančius sunkumus ir problemas, daug dėmesio buvo skirta atvejų analizei. Specialistai (psichologai, specialieji pedagogai, logopedai, socialiniai pedagogai) diskutavo apie mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo ir įvertinimo procesą, išvadų ir rekomendacijų rengimą. Pasidalijimas darbo patirtimi, bendravimas ir bendradarbiavimas metodinės dienos dalyvius paskatino ir toliau būti aktyviais švietimo pagalbos organizavimo dalyviais.

 

2018-10-02

UŽSIĖMIMAI VAIKAMS

   Kartu su rudeniu į mokyklas sugužėjo pulkai  mokinių. Smagu po vasaros susitikti klasės draugus, atsiversti naujus vadovėlius, pasidžiaugti dar naujomis mokymosi priemonėmis. Mums, Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialistams (toliau –  PPT), kaip ir mokinių tėvams,  svarbu, kad vaikai mokykloje jaustųsi saugiai, nenusiviltų ištikus nesėkmei, kad gautų reikiamą pagalbą  iškilus mokymosi sunkumams. Siekiant padėti vaikams įveikti mokymosi spragas, patirti mokymosi džiaugsmą ir sėkmę, PPT  vykdomi  specialūs užsiėmimai pradinių klasių mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų. Tai ilgalaikis PPT vykdomas projektas, pradėtas įgyvendinti nuo 2018 m. balandžio mėnesio. Nuo šių metų  nuo spalio 1 dienos, tėvų ir užsiėmimus jau lankiusių vaikų pageidavimu, bus tęsiamas užsiėmimų ciklas. Užsiėmimai vyksta tėvams ir vaikams patogiu laiku, kiekvieną antradienį nuo 17 valandos. Užsiėmimo trukmė – 1 akademinė valanda. Užsiėmimus veda Telšių PPT specialioji pedagogė metodininkė Vilma Lukošienė. Ar mokymasis gali būti žaismingas, netikėtas, patrauklus?  Dauguma vaikų, patiriančių mokymosi sunkumų, kaip vieną iš labiausiai nemėgstamų ir sunkių veiklų įvardina mokymąsi rašyti, skaityti ir skaičiuoti. Vaikai noriai lanko užsiėmimus, jų metu mokomoji medžiaga pateikiama netradiciniais būdais, mokomasi per žaidimus, skatinamas vaikų kūrybiškumas. Užsiėmimuose lavinami pažinimo procesai – dėmesys, atmintis, kalba, mąstymas. Užduotys pateikiamos panaudojant šiuolaikiškas interaktyvias priemones, mokomuosius filmukus. Užsiėmimų metu mokiniai mokosi integruotai, jungiant kelių dalykų -  lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo dalykų temas į vieną bendrą temą, siekiant priartinti mokymąsi prie gyvenimo, plėtoti bendrąsias mokinių kompetencijas, pritaikyti užduotis pagal mokinių poreikius.

   Numatomi užsiėmimai bei  paskaitos ir vaikų tėvams.  Tėvai nori padėti vaikams, suprasti  jų patiriamas mokymosi problemas, tačiau ne visada žino, kaip tinkamai tai padaryti. Užsiėmimų su tėvais metu bus  suteikiama  žinių apie mokymosi sutrikimus, jų įveikimo būdus, kaip padėti vaikams mokytis, teisingai planuoti ateities lūkesčius, atsižvelgiant į vaikų galimybes.

2018-05-31

AR MOKYMASIS GALI BŪTI ŽAISMINGAS, NETIKĖTAS, PATRAUKLUS? 

Dauguma vaikų, patiriančių mokymosi sunkumų, kaip vieną iš labiausiai nemėgstamų ir sunkių veiklų įvardina mokymąsi rašyti, skaityti ir skaičiuoti. Siekiant padėti vaikams įveikti mokymosi spragas, patirti mokymosi džiaugsmą ir sėkmę, nuo šių metų balandžio mėnesio  Telšių švietimo centro pedagoginėje psichologinėje tarnybos skyriuje (toliau  - PPT)  buvo pradėti vesti specialūs užsiėmimai pradinių klasių mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų. Užsiėmimus veda Telšių PPT specialioji pedagogė metodininkė Vilma Lukošienė. Užsiėmimai vyksta tėvams ir vaikams patogiu laiku, kiekvieną antradienį nuo 17 valandos. Užsiėmimo trukmė – 1 akademinė valanda. Vaikai noriai lanko užsiėmimus, jų metu mokomoji medžiaga pateikiama netradiciniais būdais, mokomasi per žaidimus, skatinamas vaikų kūrybiškumas. Užsiėmimų metu lavinami pažinimo procesai – dėmesys, atmintis, kalba, mąstymas. Užduotys pateikiamos panaudojant šiuolaikiškas interaktyvias priemones, mokomuosius filmukus. Užsiėmimų metu mokiniai mokosi integruotai, jungiant kelių dalykų -  lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo dalykų temas į vieną bendrą temą, siekiant priartinti mokymąsi prie gyvenimo, plėtoti bendrąsias mokinių kompetencijas, pritaikyti užduotis pagal mokinių poreikius. Numatomi užsiėmimai bei  paskaitos ir vaikų tėvams.  Tėvai nori padėti vaikams, suprasti  jų patiriamas mokymosi problemas, tačiau ne visada žino, kaip tinkamai tai padaryti. Užsiėmimų su tėvais metu bus  suteikiama  žinių apie mokymosi sutrikimus, jų įveikimo būdus, kaip padėti vaikams mokytis, teisingai planuoti ateities lūkesčius, atsižvelgiant į vaikų galimybes.

 

2018-05-31

PROFESIJOS PASIRINKIMO KRYŽKELĖJE

   Šių metų gegužės 17 d. Pedagoginės psichologinės tarnybos skyriuje buvo organizuotas užsiėmimas rajono ugdymo įstaigų 10 kl. mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių „Profesijos pasirinkimo kryžkelėje“ . Šio užsiėmimo tikslas buvo stiprinti šių mokinių bendrąsias kompetencijas (socialines, savęs pažinimo), supažindinti su tolimesnio ugdymo(si) galimybėmis. Susitikimo metu buvo pristatytas lankstinukas „Profesijos pasirinkimo galimybės Žemaitijos regione asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“, kurį parengė tarnybos socialinė pedagogė J. Anglickienė. Susitikime dalyvavo ir VšĮ Telšių profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Leščiauskienė, kuri pristatė kokias specialybes galima įgyti centre. Į renginį 10-tų klasių mokiniai atvyko lydimi savo mokyklų socialinių pedagogų.

 

2018-05-11

Ankstyvosios intervencijos programa. Plačiau.  

 

2018-03-27

   Kovo 23 d. erdviose ir puikiose Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos patalpose susirinko 35 šauniausi skaitovai bei gražiausiai rašantys mokiniai ir jų palaikymo komandos  iš V. Borisevičiaus, Tryškių Lazdynų Pelėdos, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijų, „Atžalyno“, „Ateities“, „Kranto“ ir „Germanto“ progimnazijų, Viešvėnų, Upynos pagrindinių mokyklų, Saulėtekio pradinės mokyklos-darželio. Tądien vyko Telšių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-8 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, raiškaus skaitymo ir dailyraščio konkursas „Rašau ir skaitau gimtinei“ baigiamasis etapas. Susirinkę į konkursą, pirmiausia prisiminėme, kad mūsų šalis vasario 16 d. minėjo reikšmingą ir išskirtinę Lietuvos istorijos datą – ŠIMTĄSIAS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO METINES. Tai įvykis, kuriuo pradėta atkurti nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos valstybės istoriją, ir pirmasis ryžtingas žingsnis į dabartinę modernią Lietuvos valstybę. Pagrindinė šios sukakties pamoka ateičiai yra ta, kad Lietuvos valstybė yra amžina. Lietuva visada liks lietuvių tautos Tėvynė, lietuvių kultūros ir kalbos lopšys. Todėl ir šis konkursas skirtas šiai datai paminėti. Konkurso dalyvius savo skambiomis dainelėmis ir eilėraščių posmais pasveikino Telšių lopšelio – darželio „Eglutė“ auklėtiniai (priešmokyklinio ugdymo pedagogė R. Motiejauskienė, meninio ugdymo pedagogė L. Petrulaitienė). Po linksmos ir nuotaikingos konkurso pradžios, susirinkusieji entuziastingai pradėjo vykdyti konkurso užduotis – 16 mokinių rašė dailyraščio tekstus, likusieji 19 mokinių skaitė, deklamavo eilėraščius apie gimtąją šalį, jos gamtą, žmones. Mokinius konkursui ruošė švietimo pagalbos specialistai – specialieji pedagogai ir logopedai. Organizuojant šį konkursą, buvo siekiama įvertinti mokinių įgytus skaitymo ir rašymo įgūdžius, skatinti mokinių kūrybiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis; puoselėti meilę gimtinei, gimtajai kalbai; plėtoti tarpinstitucinį bendravimą ir bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja darbo patirtimi; skatinti švietimo pagalbos specialistų ir dalykų mokytojų bendradarbiavimą, darbo tęstinumą ir perimamumą, ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių. Džiugi dalyvių nuotaika, geros emocijos liudija, kad šio konkurso tikslai buvo pasiekti. Tikimės, kad šis konkursas, kuris organizuojamas jau antrus metus, taps tradiciniu ir, galbūt, įkvėps kitoms veikloms, kurių metu būtų pasidžiaugta mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įgytomis žiniomis ir įgūdžiais, jų gebėjimais, atsakingu švietimo pagalbos specialistų darbu. Nuoširdžiai dėkojame konkurso dalyviams ir partneriams - Telšių Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai, labdaros ir paramos fondui „Švieskime vaikus“, skyrusiam konkurso dalyviams atminimo dovanėles.

2018-03-12

DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. neliko privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Šio pokyčio teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas, priimtas 2017 gruodžio 19 d. Informuojame, kad Įstatymo pakeitimo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Įstatymo pakeitimo 47 str. 1 d. 7 p., reglamentuoja, kad tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo.

Plačiau

Į PPT rekomenduojama kreiptis ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybes). Atkreipiame dėmesį, kad vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais, išsiaiškinant vaiko galias ir sunkumus, jo raidos lygį įvairiose srityse (pvz.: kalbinių gebėjimų, bendravimo ir pan.), atskleidžiant veiksnius, kurie galėtų nulemti jo gebėjimą mokytis, tikėtinus mokymosi pasiekimus, socialinę sėkmę ir teikiant rekomendacijas vaiką ugdysiančiam pedagogui, tėvams (globėjams).

Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priims tėvai (globėjai).

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą, tel. + 370 604 28049.

Atkreipiame dėmesį ir paaiškiname, kad vadovaujantis Įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą.  

Įsigaliojus Įstatymo pakeitimui, netenka galios šie teisės aktai:

Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas“.

Švietimo ir mokslo ministro 2007m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. ISAK-1836 „Dėl Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašas“.

 

2018-01-22

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ ŽINIAI !

Informuojame, kad Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras maloniai kviečia pradinių klasių mokytojus dalyvauti projekto ,,Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" specialiųjų modulių aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams mokymuose, kurie vyks:

2018 m. vasario 19-21 d. VILNIUJE (3 dienų mokymai) 

2018 m. birželio 18-20 d. KLAIPĖDOJE (3 dienų mokymai)

Mokymus ves specialiuosius modulius kuriantys ekspertai (lietuvių kalbos, matematikos, gamtamokslių dalykų moduliai pradiniam ugdymui).

Registracija būtina! Daugiau informacijos http://www.sppc.lt/

 

2018-01-11

DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TVARKOS.

TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO INSTRUKCIJA. (Atsisiųsti)

Prašymo: 1 priedas  (Atsisiųsti)

Prašymo: 2 priedas  (Atsisiųsti)

 

KONSULTACIJA

   Įgyvendinant Valstybės švietimo strategijos programą, siekiant kurti įtraukiojo ugdymo sistemą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams bei plėtojant psichologinių paslaugų prieinamumo užtikrinimą gruodžio mėnesį rajono švietimo įstaigų bendruomenių nariai (ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai, mokytojai, mokinių tėvai) buvo kviečiami į susitikimus – konsultacijas su psichologais ekspertais, praktikais. Telšių rajono savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija spalio mėnesį sudarė sutartį bei skyrė lėšų šiai priemonei įgyvendinti. Konsultacijose buvo diskutuojama apie neprievartinio bendravimo kompetencijų ugdymą, elgesio modeliavimą ir korekciją dirbant ar auginant vaikus, turinčius autizmo spektro, elgesio ir(ar) emocijų sutrikimų. Pedagogus, tėvus konsultavo Vadybos ir psichologijos instituto psichologė dr. Aistė Diržytė, Kauno Prano Daunio ugdymo centro psichologė Toma Malvicė, Plungės specialiojo ugdymo centro švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus psichologė Gintarė Mickevičiūtė.   Konsultacijose dalyvavo 102 dalyviai – 67 pedagogai ir 35 tėvai. Konsultacijų metu visi dalyviai galėjo gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, buvo aptariamos kylančios problemos ir sunkumai, dirbant ar auginant vaikus, turinčius autizmo spektro, elgesio ir(ar) emocijų sutrikimų. Susitikimų metu buvo  pasidalinta ir sėkmės atvejais, kurie dirbant su vaikais, turinčiais didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, yra ypatingai džiuginantys. Konsultacijas organizavo ir koordinavo Telšių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyrius, Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos skyrius.  

 

  ,,Tėvų linija"

Tai konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, kylančiais tėvams, įtėviams, globėjams. 

Darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. tėvai gali paskambinti nemokamu numeriu 

8 800 900 12 ir su profesionaliu psichologu pasikonsultuoti jiems rūpimais vaikų auklėjimo klausimais.

"Tėvų linijoje" dirba Paramos vaikams centro specialistai, kurie pasirengę padėti tėvams suprasti vaikų elgesį, patarti dėl įvairiais amžiaus tarpsniais kylančių bendravimo su vaiku problemų ir rasti geriausią sprendimą. Taip pat padėti nusiraminti, o jeigu reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.


"Tėvų linija" - Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos kampanijos "Už saugią Lietuvą" dalis, įgyvendinama kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

 

INFORMACIJA

 Informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerijos bei Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro užsakymu parengtos Lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo, taip pat metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos. Bendrųjų ugdymo programų pritaikymo ar induvizualinimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Tikimės, kad šios rekomendacijos palengvins lietuvių kalbos mokytojų, dirbančių su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių darbą, padės tinkamai organizuoti ugdymo (si) procesą, sėkmingiau vykdyti įtraukųjį ugdymą.

Plačiau žiūrėti:

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Atidaryti.

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikiųAtidaryti.

 

 

 SKAITOVŲ KONKURSAS

   Kovo 29 d. erdviose ir puikiose Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos patalpose susirinko 32 šauniausi skaitovai bei gražiausiai rašantys mokiniai ir jų palaikymo komandos  iš V. Borisevičiaus, Tryškių Lazdynų Pelėdos, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijų, „Atžalyno“, „Ateities“ ir „Germanto“ progimnazijų, Nevarėnų, Kaunatavos  pagrindinių mokyklų, Buožėnų darželio-mokyklos. Tądien vyko Telšių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-8 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  raiškaus skaitymo ir dailyraščio konkursas „Rašau ir skaitau gimtinei“ baigiamasis rajoninis etapas. Susirinkusius dalyvius sutiko ne tik konkurso organizatoriai, bet ir Astrid Lindgren knygos „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“ veikėjai – namų tvarkytoja Frekenbok, jos katė Matilda ir Mažylis. Po linksmos ir nuotaikingos konkurso pradžios, susirinkusieji entuziastingai pradėjo konkurso užduotis – 16 mokinių rašė dailyraščio tekstus, tiek pat mokinių skaitė įvairius prozos, poezijos tekstus. Mokinius konkursui ruošė švietimo pagalbos specialistai – specialieji pedagogai ir logopedai.

Organizuojant šį konkursą, buvo siekiama įvertinti mokinių įgytus skaitymo ir rašymo įgūdžius, skatinti mokinių kūrybiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis; puoselėti meilę gimtinei, gimtajai kalbai; plėtoti tarpinstitucinį bendravimą ir bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja darbo patirtimi; skatinti švietimo pagalbos specialistų ir dalykų mokytojų bendradarbiavimą, darbo tęstinumą ir perimamumą, ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių. Džiugi dalyvių nuotaika, geros emocijos liudija, kad šio konkurso tikslai buvo pasiekti. O gera pradžia, galbūt įkvėps ir kitoms veikloms, kurių metu būtų pasidžiaugta mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įgytomis žiniomis ir įgūdžiais, jų gebėjimais, atsakingu švietimo pagalbos specialistų darbu. Nuoširdžiai dėkojame konkurso dalyviams ir partneriams -  Telšių Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai, Telšių Kultūros centrui 

 

 

KONKURSO „RAŠAU IR SKAITAU GIMTINEI“ APŽVALGA.   Atidaryti  


KONKURSAS „RAŠAU IR SKAITAU GIMTINEI“


KONFERENCIJA VILNIUJE

Spalio 6 d. PPT skyriaus specialistų komanda dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru organizuotoje konferencijoje „PAGALBA VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS SAVIVALDYBĖSE: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS". Šios konferencijos tikslas buvo aptarti įtraukiojo ugdymo, prevencijos, švietimo pagalbos, kitų vaikui ir šeimai teikiamų paslaugų savivaldybėse realijas, naujausius mokslinius tyrimus, strategines gaires bei pasidalinti gerąja patirtimi. Konferenciją atidarė bei susirinkusius sveikino LR Švietimo ir mokslo viceministrė prof. dr. Natalija Istomina. Viceministrė taip pat pristatė specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukiojo ugdymo strategiją ir jos įgyvendinimą. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus vyresnysis patarėjas E. Meilius kalbėjo apie vaiko ir mokyklos santykį. Konferencijos metu daug dėmesio buvo skiriama Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymui bei jo pakeitimams. Apie tai kalbėjo LR ŠMM Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyr. specialistė L. Čeledinienė. Sąsajas tarp vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros nuostatų ir socialinio emocinio ugdymo programų  įgyvendinimo Lietuvos mokyklose pristatė vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys. Konferencijoje taip pat buvo kalbama apie nusikalsti linkusių vaikų resocializaciją, pristatyta tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtis Klaipėdoje, aptarti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos mokyklose klausimai. 

IŠVYKA Į GELGAUDIŠKIO SPECIALIOJO UGDYMO CENTRĄ

Rugsėjo 29 d. PPT skyriaus specialistai viešėjo Šakių r. Gelgaudiškio specialiojo ugdymo centre „Šaltinis“. Nuo 2015 m. sausio 31 d., pasibaigus projektui „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“ Gelgaudiškio specialiojo ugdymo centras ne tik ugdo intelekto sutrikimų ir didelius bei labai didelius specialiuosius poreikius turinčius vaikus, bet ir centre naujai įsteigus Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrių, priima konsultuoti intelekto bei elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčius mokinius. Taip pat pagal poreikį konsultuoja jų tėvelius (globėjus), šeimas bei šiuos mokinius ugdančius pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus iš visos Lietuvos. Išvykos metu susipažinome su centro vykdoma veikla, kartu su centro administracija pasidžiaugėme jų centro 50-ties metų veiklos rezultatais, dalyvavome seminare – praktikume „Elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčių mokinių psichologiniai ypatumai bei elgesio koregavimo galimybės ir būdai“. Centras įsikūręs gražioje Gelgaudiškio dvaro parko teritorijoje ant Nemuno kranto. Gelgaudiškio dvaras -  XIX a.  architektūros ansamblis, vienas originaliausių ir didžiausių Lietuvos dvarų ansamblių, įaugęs į apylinkės gamtą.

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas