Telšių švietimo centras

2016-02-01

Telšių švietimo centras – tai pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras.

Įkurtas 1997 m. sausio 12 d.

Nuo 2011 m. prie  Centro prijungtas pedagoginės psichologinės tarnybos skyrius (PPT).

Vizija

Telšių švietimo centras – patikimas švietimo bendruomenės pagalbininkas, moderni pedagogų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą institucija.

Misija

Maksimaliai tenkinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų mokymo(si) visą gyvenimą poreikius, panaudojant naujausias informacines technologijas, bendraujant ir bendradarbiaujant su institucijomis, įtakojančiomis neformalų suaugusiųjų švietimą bei teikti visokeriopą pagalbą mokyklai, mokytojui ir mokiniui, kuri padėtų įveikti problemas, trukdančias ugdyti bei ugdytis ir integruotis į visuomenę.

Vertybės

Palankus organizacijos klimatas.

Atsakomybė ir komandinis darbas.

Pagarba, pasitikėjimu, kompetencijomis ir sąžiningumu grindžiamas bendradarbiavimas su rajono švietimo bendruomene.

Filosofija

„Mūsų esmė būti kelyje“. J. Miltinis

,,Svarbiausia ne ten kur stovim, o kuria kryptimi judame“. O.V. Holmsas

Centro veiklos kryptys

Kvalifikacijos tobulinimo programų kūrimas.

Metodinė veikla.

Gerosios patirties ir informacijos sklaida.

Užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo mokymų organizavimas.

Projektinė veikla.

Tiriamoji veikla.

Asmens specialiųjų ugdymo(si) poreikių,  psichologinių, asmenybės ir ugdymo(si) problemų vertinimas ir jų sprendimas.

Kompleksinis vaikų (mokinių) raidos ypatingumų ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių bei vaiko raidos mokyklai įvertinimas.

Individualios pagalbos teikimas vaikams (mokiniams), turintiems pedagoginių, psichologinių, sunkumų.

Vaikų (mokinių), jų tėvų (globėjų), mokytojų, specialistų ugdymosi problemų sprendimo/klausimais konsultavimas.

Rekomendacijų teikimas konkrečiam vaikui (mokiniui) dėl ugdymo formų, būdų ir metodų.

Užsiėmimai tėvams, pedagogams ir kitiems specialistams, aktualiais psichologijos ir specialiojo ugdymo klausimais.

Specializuotas informacinis centras.

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas