Pažymos

2019-09-12  Telšių r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų gerosios patirties užsiėmimas, parodos „Lėlė — ugdymo proceso draugas ir pagalbininkas" atidarymas. Pažyma.

2019-09-11  Tikybos mokytojų metodinio būrelio narių susirinkimas tema „Gairės ir pokyčiai 2019-2020 m. metams".   Pažyma.

2019-09-10  Spec. pedagogų-logopedų metodinės tarybos pasitarimas   Pažyma.

2019-06-18  Telšių r. rusu kalbos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas - Respublikinio kūrybinės partnerystės projekto pristatymas.   Pažyma.

2019-06-13  Telšiu rajono pradinio ugdymo mokytojų gerosios patirties renginys — apskritojo stalo diskusija „Novatoriškas ir kūrybiškas 1KT panaudojimas pradinio ugdymo kokybės tobulinime“   Pažyma. 

2019-06-13   Telšių r. istorijos mokytoju metodinio būrelio pasitarimas.   Pažyma. 

2019-06-11   Atvira kūno kultūros pamoka „Netradicinis sportinis žaidimas „Spardukas" kūno kultūros pamokoje". Pažyma.

2019-06-03 Telšių švietimo centre vyko Telšių rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio tarybos metodinis pasitarimas. Pažyma.

2019-05-30 Telšiu r. rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas „Prie arbatos puodelio".   Pažyma.

2019-05-23  Telšių l.-d. „Berželis” vyko ilgalaikės (40 akad. val.) kvalifikacijos tobulinimo programos „Pedagogo ir ugdytinio emocinė dermė” apibendrinimas, baigiamasis renginys.   Pažyma.

2019-05-23  Telšių „Ateities" progimnazijos Degaičių skyriuje vyko Telšių r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų gerosios patirties renginys metodinė diena „Gamta ir vaikas".   Pažyma.

2019-05-22   Telšiu rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio metodinis užsiėmimas.  Pažyma.

2019-05-14   Telšių rajono mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio susirinkimas, tema „Mokyklų savarankiškumas įgyvendinant Bendruosius ugdymo planus: patirtys ir galimybės". Pažyma.

2019-05-09  Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogu gerosios patirties renginys kūrybinė popietė „Puo Žemaitėjes pastuogi". Pažyma.

2019-05-07 Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogų gerosios patirties renginys — apskritojo stalo diskusija .,Patirtis dirbant su vadovėliu „Taip". Pažyma.

2019-05-02 Seminaras „Aš atsakau už psichikos sveikatą" (pagal LIONS Quest projektą). Pažyma.

2019-04-17 Telšių l.-d. „Berželis" vyko gerosios patirties užsiėmimas „Ugdymo(si) džiaugsmo patirtys meniniame, kalbiniame ir sveikos gyvensenos ugdyme" Pažyma.

2019-04-25 Vyko Telšių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų gerosios patirties metodinis užsiėmimas. Pažyma.

2019-04-16 Vyko rajono metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas. Pažyma.

2019-04-11 Telšiu švietimo centre įvyko Telšiu rajono pradinio ugdymo mokytoju metodinio būrelio užsiėmimas „3-4 klasių mokinių diktanto-konkurso „Raštingiausias pradinukas" darbų ir rezultatu aptarimas". Pažyma.

2019-04-04 Vyko kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas-atvira pamoka „Stalo teniso pradmenys". Pažyma.

2019-04-02 Telšių švietimo centre įvyko Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogu apskritojo stalo diskusija „Projekto „Planšetė pradinukui 2019" — iššūkiai ir galimybės". Pažyma.

2019-03-27 Telšių l.-d. „Berželis" vyko gerosios patirties užsiėmimas „Ugdymo(si) džiaugsmo patirtys priešmokykliniame amžiuje" VII dalis. Pažyma.

2019-03-20 Įvyko biologijos mokytoju metodinio būrelio atvira veikla - konkursas „Mano žemės grožis", skirtas Pasaulinei žemės dienai paminėti. Pažyma.

2019-03-14 Telšiu švietimo centre įvyko susitikimas-diskusija „Telšiu rajono mokiniai. Lietuvos, kaimyniniu ir Europos šalių kontekstas". Pažyma.

2019-03-13  Telšių r. geografijos mokytojų metodinio būrelio tarybos pasitarimas dėl fotografijų parodos, „Geografinio tako prie Masčio" ir kt. Pažyma.

2019-02-27 Telšiu r. pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis. Pažyma.

2019-02-27 Telšiu švietimo centre įvyko Telšiu rajono pradinio ugdymo pedagogu metodinio būrelio tarybos posėdis. Pažyma.

2019-02-21 Telšių r. muzikos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas dėl ikimokyklinio muzikinio ugdymo planavimo. Pažyma.

2019-02-21 Telšių r. ikimokyklinių įstaigų vadovų metodinio būrelio pasitarimas dėl ilgalaikiu kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo. Pažyma.

2019-02-20 Telšiu l.-d. „Berželis" vyko gerosios patirties užsiėmimas „Ugdymo(si) džiaugsmo patirtys ikimokykliniame ugdyme". VI dalis. Pažyma.

2019-02-19 Telšių r. kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas „Aktyvūs mankštos pratimai vandenyje". Pažyma.

2019-02-13 Telšių r. informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Pažyma.

2019-02-05 Telšių r. spec. pedagogų - logopedų metodinio būrelio tarybos nariu pasitarimas. Pažyma.

2019-02-04 Telšių r. lietuviu kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio tarybos narių pasitarimas. Pažyma.

2019-02-04 Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis.  Pažyma.

2019-01-27   Telšiu r. šokių mokytojų metodinio būrelio praktinis užsiėmimas. Pažyma.

2019-01-24 Telšių r. soc. pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2019-01-24 Telšių r. ikimokyklinių įstaigų vadovų metodinio būrelio ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Pažyma.

2019-01-23 Telšiu r. muzikos mokytoju metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Pažyma.

2019-01-22 Telšiu r. psichologu metodinio būrelio ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Pažyma.

2019-01-21 Telšių l.-d. „Berželis" vyko gerosios patirties užsiėmimas „Ugdymo(si) džiaugsmo patirtys ikimokykliniame ugdyme". III dalis. Pažyma.

2019-01-17 Telšių r. ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotoju metodinio būrelio ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Pažyma.

2019-01-17 Telšiu r. istorijos mokytoju metodinio būrelio užsiėmimas-paskaita „Suomijos švietimo sistemos ypatumai. G. Piktužytės patirtis". Pažyma.

2019-01-16 Telšiu r. anglu kalbos mokytoju metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Pažyma. 

2019-01-15 Telšiu r. muzikos mokytoju metodinio būrelio ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Pažyma.

2019-01-15 Telšių r. matematikos mokytoju metodinio būrelio tarybos nariu pasitarimas. Pažyma.

2019-01-14 Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinių būrelių tarybų pasitarimas.  Pažyma.

2019-01-11 Telšių r. kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2019-01-10 Telšių r. mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2019-01-10 Telšių r. biologijos mokytojų metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Pažyma.

2019-01-10 Telšiu r. technologijų mokytoju metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Pažyma.

2019-01-10 Telšiu r. rusu kalbos mokytoju metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Pažyma.

2019-01-09 Telšių r. soc. pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2019-01-09 Telšiu r. anglu kalbos mokytoju metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Pažyma.

2019-01-08 Telšiu r. geografijos mokytoju metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Pažyma.

2019-01-08 Telšiu r. dailės mokytoju metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2019-01-07 Telšių rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio tarybos posėdis.  Pažyma.

2019-01-03 Telšiu r. šokiu mokytoju metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Pažyma.

2019-01-02 Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-12-20 Telšiu r. dailės mokytoju metodinio būrelio ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Pažyma.

2018-12-20 Telšių rajono specialiųjų pedagogų-logopedų metodinio būrelio susirinkimas. Žemaitijos kaimo muziejuje. Pažyma.

2018-12-19 Telšių rajono anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Pažyma.

2018-12-18 Telšių rajono metodinių būrelių pirmininkų popietė. Pažyma.

2018-12-17 Telšių rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Pažyma.

2018-12-17 Telšių rajono technologijų mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Pažyma.

2018-12-13 Telšių r. lietuviu kalbos ir literatūros mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. Pažyma.

2018-12-12 Telšių rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Pažyma.

2018-12-11 Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinė diena.  Pažyma.

2018-12-10 Telšių r. biologijos mokytoju metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2018-12-07 Telšių rajono šokio mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Pažyma.

2018-12-06 Telšių rajono rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas.  Pažyma.

2018-12-06 Telšių rajono bibliotekininkų metodinio būrelio ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas.  Pažyma.

2018-12-06 Telšių rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas.   Pažyma.

2018-12-06 Telšių r. soc. pedagogu metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2018-12-05 Telšių r. chemijos mokytoju metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2018-12-05 Telšių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas.  Pažyma.

2018-12-04 Žemaitės gimnazijoje vyko atvira integruota anglų kalbos ir geografijos pamoką.  Pažyma.

2018-12-02 Telšių rajono metodinio būrelio ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas.  Pažyma.

2018-11-28 Telšių „Atžalyno" progimnazijoje vyko gerosios patirties užsiėmimas „Mokaisi matematikos — mokaisi gyvenimo". Ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Pažyma.

2018-11-28 Telšių rajono pradinių klasių mokytojų praktinė metodinė konferencija.  Pažyma.

2018-11-22 Telšių rajono Nevarėnų pagrindinės mokyklos metodinė diena.  Pažyma.

2018-11-21  Telšių rajono l/d „Berželis“ gerosios patirties metodinė diena.  Pažyma.

2018-11-14  Telšių rajono rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-11-09  Telšių rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio metodinės tarybos pasitarimas. (Žemaitės gimnazijoje)  Pažyma.

2018-11-08  Telšių rajono psichologų metodinio būrelio užsiėmimas.  Pažyma.

2018-11-08  Telšių rajono bibliotekininkų metodinio būrelio renginys („Kranto“ pagrindinėje mokykloje).   Pažyma.

2018-11-08  Telšių rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-11-07  Telšių rajono šokių mokytojų būrelio gerosios patirties užsiėmimas „Disco Kalėdos 1-5 kl.“  Pažyma.

2018-11-02  Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-10-30 Telšių rajono spec. pedagogų-logopedų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma. 

2018-10-30 Telšių švietimo centre įvyko Telšių ir Skuodo r. priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinių būrelių gerosios patirties užsiėmimas. Pažyma.

2018-10-19  Telšių rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio metodinės tarybos pasitarimas. (Žemaitės gimnazijoje)  Pažyma.

2018-10-17  Telšių rajono fizikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma.

2018-10-17  Telšių rajono chemijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma.

2018-10-15  Telšių rajono technologijų ir dailės mokytojų metodinių būrelių metodinis užsiėmimas.  Pažyma.

2018-10-11  Telšių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-10-11  Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-10-11  Telšių rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-10-11  Telšių rajono ikimokyklinių įstaigų vadovų metodinio būrelio pasitarimas.  Pažyma.

2018-10-11  Telšių rajono biologijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma.

2018-10-10  Telšių rajono muzikos ir šokių pedagogų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma.

2018-10-02  Telšių rajono soc. pedagogų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma.

2018-09-27  Telšių r. tikybos mokytojų metodinio būrelio narių susirinkimas.  Pažyma.

2018-09-11  Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinis užsiėmimas.  Pažyma.

2018-06-13  Telšių r. tikybos mokytojų metodinio būrelio narių susirinkimas.  Pažyma.

2018-06-12  Telšių r. biologijos mokytojų metodinio būrelio narių susirinkimas.  Pažyma.

2018-06-11  Metodinis užsiėmimas tema „Klasės mikroklimato įtaka bendruomenės mikroklimatui“ pristatymas.  Pažyma.

2018-06-11  Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-06-07  Telšių rajono anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas. Pažyma.

2018-06-07 Telšių r. bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas.  Pažyma.

2018-06-06 Telšių švietimo centre įvyko direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas.  Pažyma.

2018-06-06 Telšių švietimo centre vyko paskaita „Seksualinis smurtas prieš vaikus: kaip atpažinti ir padėti?“  Pažyma.

2018-06-06 Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio kūrybinis pleneras „Kūryba gimusi gamtoje“  Pažyma.

2018-06-05  Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinė išvyka. Pažyma.

2018-06-04  Metodinis užsiėmimas tema „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas šokių pamokose“  Pažyma.

2018-05-29  Metodinis užsiėmimas tema programos ciklo pagal programą „Kimochis“ metodiką pristatymas.  Pažyma.

2018-05-24 Telšių švietimo centre įvyko mokyklų VGK narių, švietimo pagalbos specialistų susitikimas su Dinklagės miesto (Vokietija) Kardinal-von-Galen Haus mokyklos mokytojais. Pažyma.

2018-05-16 Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje įvyko Telšių ir Skuodo r. matematikos mokytojų gerosios patirties užsiėmimas. Pažyma.

2018-05-15 Telšių švietimo centre vyko socialinių pedagogų metodinio būrelio susirinkimas. Pažyma.

2018-05-18 Telšių r. tikybos mokytojų išvyka į Trakų Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią. Pažyma.

2018-05-14 Telšių rajono psichologų metodinio būrelio išvyka į KLaipėdą.  Pažyma.

2018-05-10 Telšių švietimo centre įvyko direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas.    Pažyma.

2018-05-09 Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas.    Pažyma.

2018-05-09 Telšių darželyje „Mastis“ vyko atvira veikla logopedams, dirbantiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais.    Pažyma.

2018-05-08 Duomenų apsaugos seminaras. Seminaro medžiaga. A_dokumentas.  B_dokumentas.

2018-04-25 Telšių švietimo centre įvyko Telšių ir Jurbarko r. socialinių pedagogų gerosios patirties metodinė diena. Pažyma.

2018-04-24 Telšių rajono tikybos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma.

2018-04-19   Telšių rajono šokio mokytojų gerosios patirties užsiėmimas.  Pažyma.

2018-04-11 TELŠIŲ R. ŠVIETIMO CENTRE VYKO TELŠIŲ R. PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINIS PASITARIMAS, 3-4 KLASIŲ MOKSLEIVIŲ OLIMPIADOS „MĄSTYK, RAŠYK, PAŽINK“ REZULTATŲ APTARIMAS IR ANALIZĖ. Pažyma.

2018-04-19  Telšių rajono psichologų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas. Pažyma.

2018-04-11 Telšių r. švietimo centre vyko Telšių r. pradinio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas, 3-4 klasių moksleivių olimpiados „Mąstyk, rašyk, pažink“ rezultatų aptarimas ir analizė. Pažyma.

2018-04-05 Telšių rajono tikybos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-03-28 Telšių rajono mokyklų direktorių pavaduotojų metodinio būrelio pasitarimas. Pažyma.

2018-03-27 Telšių rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Pažyma.

2018-03-23  Telšių rajono psichologų metodinio būrelio užsiėmimas. Pažyma.

2018-03-23 Telšių rajono šokio mokytojų gerosios patirties užsiėmimas.    Pažyma.

2018-03-20 Telšių rajono biologijos mokytojų atviras gerosios patirties renginys „Mano žemės grožis“.  Pažyma.

2018-03-07 Telšių rajono matematikos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-03-06 Telšių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-03-05 Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos pasitarimas.    Pažyma.

2018-02-22 Telšių rajono psichologų metodinio būrelio susirinkimas.  Pažyma.

2018-02-21 Telšių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio gerosios patirties užsiėmimas.  Pažyma.

2018-02-20 Telšių rajono matematikos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-02-19 Telšių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis.  Pažyma.

2018-02-06 Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis.    Pažyma.

2018-02-06 Telšių rajono IT mokytojų gerosios patirties užsiėmimas.    Pažyma.

2018-01-31 Telšių rajono psichologų metodinio būrelio praktinis patyriminis užsiėmimas.  Pažyma.

2018-01-24 Telšių rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.  Pažyma.

2018-01-23 Tikybos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas.  Pažyma.

2018-01-19 Ikimokyklinių įstaigų vadovų metodinio būrelio pasitarimas.  Pažyma.

2018-01-18 Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogų apskrito stalo diskusija „Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo mokymo metodai jungtinėse klasėse“. Pažyma.

2018-01-15 Telšių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio tarybos posėdis.  Pažyma.

2018-01-12 Telšių rajono šokių mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2018-01-12 Nuotraukų paroda „Rašytiniai simboliai gamtoje ir architektūroje“  Pažyma.

2018-01-10 Telšių rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2018-01-09 Telšių rajono technologijų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Pažyma.

2018-01-09 Telšių rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis susirinkimas. Pažyma.

2018-01-09 Telšių rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. Pažyma.  

 

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas