INFORMACIJA

   Informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerijos bei Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro užsakymu parengtos Lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo, taip pat metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos. Bendrųjų ugdymo programų pritaikymo ar induvizualinimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Tikimės, kad šios rekomendacijos palengvins lietuvių kalbos mokytojų, dirbančių su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių darbą, padės tinkamai organizuoti ugdymo (si) procesą, sėkmingiau vykdyti įtraukųjį ugdymą.

Plačiau žiūrėti:

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Atidaryti.

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Atidaryti.

KONKURSAS

Telšių rajono savivaldybė skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų (toliau – Programa) finansavimo konkursą.

   2017 metais šioms Programoms numatoma paskirstyti 8 tūkst. eurų, iš jų 4 tūkst. eurų – savivaldybės biudžeto lėšos. Programų finansavimo tikslas – plėtoti Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, tenkinančias visuomenės ir darbo rinkos poreikius. Konkursui paraiškas gali teikti fiziniai ar juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti neformalųjį suaugusių švietimą ir / ar tęstinį mokymą. Vienas pareiškėjas konkursui gali teikti 1 (vieną) paraišką ir negali būti partneriu kitų pareiškėjų paraiškose. 

Skaityti daugiau: KONKURSAS

SPALIS – LIETUVOS MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ MĖNUO

   Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija kviečia spalio mėnesį Lietuvos mokyklų bendruomenes aktyviai ir kūrybingai savo bibliotekose organizuoti renginius tema „Mokau ir mokausi su biblioteka". Šia proga spalio 1–30 dienomis Telšių ,,Kranto“ progimnazijos bibliotekoje - skaitykloje vyksta teminiai užsiėmimai tema „Kūrybiniu džiaugsmu dalinamės", kuriuose kūrybines veiklas organizuoja Telšių rajono mokyklų, Telšių r. savivaldybės K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkai ir Telšių „Kranto“ progimnazijos mokytojai.

Skaityti daugiau: SPALIS – LIETUVOS MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ MĖNUO

ATRANKA Į LAISVAS DARBO VIETAS

    Atrankos, Telšių švietimo PPT skyriaus socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo ir PPT skyriaus vedėjo pareigoms užimti praėjo sėkmingai. Iš 9 kandidatų į socialinio pedagogo pareigas buvo atrinkti 6 kandidatai pokalbiui. Po atrankos pokalbio pasiūlymą užimti socialinio pedagogo darbo vietą gavo 1 kandidatas. Specialiojo pedagogo atrankos pokalbyje ir PPT skyriaus vedėjo atrankos konkurse dalyvavo po 1 pretendentą. Po atrankos pokalbio ir konkurso jiems buvo pasiūlyta užimti laisvas darbo vietas. Dėkojame visiems kandidatams dalyvavusiems, atrankoje. Visi kandidatai atrankos pokalbiui buvo pasirengę atsakingai. Tikimės tokio aktyvaus dalyvavimo ir ateinančiose atrankose.

SEMINARAS

Darbas su ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikais reikalauja specifinių žinių ir įgūdžių. Auklėtojų padėjėjos yra taip pat aktyvios vaikų grupės veiklos dalyvės, tačiau joms tenka reikiamas žinias ir įgūdžius įgyti ir tobulinti savaiminiu būdu, kasdien stebint auklėtojo darbą ir aktyviai įsitraukiant į ugdymo procesą. Ne tik ikimokyklinio ugdymo pedagogai, bet ir jų padėjėjai privalo: išmanyti šio amžiaus tarpsnio raidos  ypatumus, gebėti bendrauti su vaikais, ugdytinių tėvais ar globėjais, gebėti atpažinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius vaikus ir taikyti tinkamus bendravimo ir ugdymo metodus, atpažinti vaikų sveikatos sutrikimo pirmuosius požymius,  gebėti kurti ir palaikyti teigiamą vaikų grupės mikroklimatą, žinoti savo bei ugdytinių teises ir pareigas.

Šias ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų padėjėjoms aktualias temas nagrinėjo Telšių švietimo centro PPT skyriaus specialistės V.Sebeckienė, V.Lukošienė, V.Bidvienė ir Telšių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė A.Matulevičiūtė rugsėjo 21 d. Telšių švietimo centre  6 akademinių valandų seminaro "Ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų padėjėjų kompetencijų plėtra“ metu. Auklėtojos padėjėjos patobulino savo gebėjimus, socialines ir didaktines kompetencijas, kurios reikalingos  darbui su ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikais.

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS MOKYMAI SUAUGUSIESIEMS

Telšių švietimo centras kaip partneris su VšĮ „Tyrimų ir mokymų centru“ įgyvendina projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“.
Projekto tikslas – skatinti šalies suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą, siūlant jiems aktualias ir patrauklias bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų ugdymo paslaugas savivaldybėse bei kokybiško ugdymo turinio pagalba stiprinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemos funkcionalumą. Viena iš projekto dalių yra psichologinės pagalbos mokymai. Parengta 24 akad. val. programa „Suaugusiųjų psichoemocinės sveikatos stiprinimas kasdieniame gyvenime: galimybės ir būdai“, pagal kurią mokymai vyksta 15-oje savivaldybių. Telšių švietimo centras mokymus koordinuoja Šilalės, Kretingos ir Skuodo savivaldybėse, tarpininkaujant Šilalės švietimo pagalbos tarnybai, Kretingos rajono švietimo bei Skuodo informacijos centrams. Psichologinės pagalbos mokymai padės besimokantiems suaugusiesiems lavinti gebėjimą konstruktyviai spręsti konfliktus, stiprinti dalyvių gebėjimą planuoti savo laiką, užmegzti ir palaikyti pilnaverčius santykius su aplinkiniais, stiprinti savo socialinių tinklų ryšius, motyvuoti save dalyvauti pilnaverčiame visuomeniniame gyvenime atrandant asmeninius savirealizacijos būdus. Mokymus veda Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Alvyda Beržanskienė ir Telšių „Džiugo“ gimnazijos psichologė Isidora Stonienė.

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas