Apie mus

Telšių švietimo centras

Tai pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras.

Įkurtas 1997 m. sausio 12 d.

Nuo 2011 m. prie Centro prijungtas pedagoginės psichologinės tarnybos skyrius (PPT).

Vizija

Moderni, atvira pokyčiams ir partnerystei organizacija, gebanti suprasti kiekvieno asmens poreikius bei lūkesčius, padedanti kurti, mokytis ir tobulėti.

Misija

Teikti kokybišką ir efektyvią švietimo pagalbą ugdymo įstaigoms, organizuojant mokinių formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo veiklas bei tenkinant rajono suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius.

Vertybės, filosofija

Vertybės:
–    pozityvi, motyvuojanti organizacijos kultūra;
–    atsakingumas, inovatyvumas, tvarumas, įtrauktis ir įvairovė;
–    pagarba, pasitikėjimu, kompetencijomis ir sąžiningumu grindžiamas bendradarbiavimas su rajono ir regiono švietimo bendruomenėmis.
Filosofija:
,,Mūsų esmė – būti kelyje“. J. Miltinis
Švietimo pagalba visiems ir laiku!

Centro veiklos kryptys

 • Kvalifikacijos tobulinimo programų kūrimas.
 • Metodinė veikla.
 • Gerosios patirties ir informacijos sklaida.
 • Užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo mokymų organizavimas.
 • Projektinė veikla.
 • Tiriamoji veikla.
 • Asmens specialiųjų ugdymo(si) poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymo(si) problemų vertinimas ir jų sprendimas.
 • Kompleksinis vaikų (mokinių) raidos ypatingumų ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių bei vaiko raidos mokyklai įvertinimas.
 • Individualios pagalbos teikimas vaikams (mokiniams), turintiems pedagoginių, psichologinių, sunkumų.
 • Vaikų (mokinių), jų tėvų (globėjų), mokytojų, specialistų ugdymosi problemų sprendimo/klausimais konsultavimas.
 • Rekomendacijų teikimas konkrečiam vaikui (mokiniui) dėl ugdymo formų, būdų ir metodų.
 • Užsiėmimai tėvams, pedagogams ir kitiems specialistams, aktualiais psichologijos ir specialiojo ugdymo klausimais.
 • Rajono mokinių profesinio orientavimo veiklų koordinavimas, skatinant švietimo, verslo, NVO, kultūros ir mokslo įstaigų bendradarbiavimą.
  Rajono mokinių  olimpiadų ir konkursų organizavimas ir vykdymas.
  Mokytojų STEAM kompetencijų tobulinimo veiklų organizavimas ir vykdymas.