Apie mus

Telšių švietimo centras

Tai pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras.

Telšių švietimo centras – tai pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras.

Įkurtas 1997 m. sausio 12 d.

Nuo 2011 m. prie Centro prijungtas pedagoginės psichologinės tarnybos skyrius (PPT).

Mūsų vizija

Telšių švietimo centras – Moderni, atvira pokyčiams ir partnerystei organizacija, gebanti suprasti kiekvieno asmens poreikius bei lūkesčius ir padedanti kurti, mokytis ir tobulėti.

Mūsų misija

Teikti kokybišką ir efektyvią švietimo pagalbą mokyklų bendruomenėms bei tenkinti kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius.

Mūsų vertybės

Palankus organizacijos klimatas.

Atsakomybė ir komandinis darbas.

Pagarba, pasitikėjimu, kompetencijomis ir sąžiningumu grindžiamas bendradarbiavimas su rajono švietimo bendruomene.

Mūsų filosofija

„Mūsų esmė būti kelyje“. J. Miltinis

„Svarbiausia ne ten kur stovim, o kuria kryptimi judame“. O.V. Holmsasv

Centro veiklos kryptys

 • Kvalifikacijos tobulinimo programų kūrimas.
 • Metodinė veikla.
 • Gerosios patirties ir informacijos sklaida.
 • Užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo mokymų organizavimas.
 • Projektinė veikla.
 • Tiriamoji veikla.
 • Asmens specialiųjų ugdymo(si) poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymo(si) problemų vertinimas ir jų sprendimas.
 • Kompleksinis vaikų (mokinių) raidos ypatingumų ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių bei vaiko raidos mokyklai įvertinimas.
 • Individualios pagalbos teikimas vaikams (mokiniams), turintiems pedagoginių, psichologinių, sunkumų.
 • Vaikų (mokinių), jų tėvų (globėjų), mokytojų, specialistų ugdymosi problemų sprendimo/klausimais konsultavimas.
 • Rekomendacijų teikimas konkrečiam vaikui (mokiniui) dėl ugdymo formų, būdų ir metodų.
 • Užsiėmimai tėvams, pedagogams ir kitiems specialistams, aktualiais psichologijos ir specialiojo ugdymo klausimais.