Teisės aktai

Telšių švietimo centro darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo aprašas. Atidaryti.

Telšių švietimo centro darbo tvarkos taisyklės. Atidaryti.

Telšių švietimo centro vidaus tvarkos taisyklės. Atidaryti.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/TuZYJyRuWh

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CE3B174CA7E6/TAIS_478674

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymashttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3A756D83A99B/xPrlOdRXwq

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/eJMdGqxbgP

Daugiau teisinės informacijos

Institucijų, programų akreditacijos dokumentai. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, atestacijos dokumentai. http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/dokumentai/

Teisės aktų paieška:

Teisės aktų registras. www.e-tar.lt

Lietuvos Respublikos Seimas/Dokumentų paieška.  http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm 

LR Švietimo ir mokslo ministerija. http://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tei/-istatymai

Telšių rajono savivaldybės teisės aktų paieška. http://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tei/-istatymai