Įtraukusis ugdymas

#įtrauktis #pokyčiai

  • Švietimo sistema rengiasi didžiuliam pokyčiui: nuo 2024 metų turi būti sudarytos sąlygos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams lankyti artimiausią pasirinktą darželį ar mokyklą.
  • Tai bus įgyvendinama palaipsniui, o visi žingsniai ir priemonės numatytos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su socialiniais partneriais parengtame Pasirengimo įgyvendinti įtraukiajam ugdymui veiksmų plane (skaityti daugiau…).

Plane numatyta:

  • įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams geriau pritaikyti darželių ir mokyklų aplinką.
  • įdarbinti daugiau švietimo pagalbos specialistų.
  • įdiegti konsultacinę sistemą savivaldybėse ir nacionaliniu mastu – veiks ir stacionarios, ir mobilios konsultacinės specialistų grupės.
  • aprūpinti mokyklas mokymo ir techninės pagalbos priemonėmis.
  • tobulinti mokytojų, švietimo pagalbos darbuotojų kvalifikaciją.

Šios priemonės padės pašalinti fizines, emocines, socialines kliūtis į mokyklas priimti įvairių poreikių turinčius vaikus, užtikrinti jų teisę į kokybišką ugdymą.

Specialiosiose mokyklose tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu bus ugdomi tik didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, kuriems reikalingos nuolatinės sveikatos priežiūros, socialinės paslaugos.

Plačiau apie visas permainas ir priemones https://pagalbamokytis.lt/naujienos/

Kas yra įtraukusis ugdymas ir kuo jis svarbus ne tik specialiųjų poreikių turintiems vaikams, bet ir visuomenei?

  • Įtraukusis ugdymas pirmiausia yra galimybių kūrimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir jų tėvams. Jiems bus sudarytos geresnės sąlygos pasirinkti: ar leisti vaiką į arčiausiai esantį paprastą, ar į specialų darželį ar mokyklą.
  • Įtraukusis ugdymas yra svarbus žingsnis ne tik švietimo sistemai, bet ir visuomenei. Turime pripažinti, kad visi esame skirtingi, ir sudaryti sąlygas kiekvienam visuomenės nariui atskleisti savo unikalų potencialą ir prisidėti prie bendros gerovės kūrimo.

Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla? ATMINTINĖ MOKYKLOMS. Plačiau ….

Pasirengimo įgyvendinti įtraukųjį ugdymą Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2023 – 2024 metais planas (atsisiųsti…)

Švietimo pagalba ir jos gavėjai Telšių rajono ugdymo įstaigose 2022-2023 m. m.  (atsisiųsti…)

Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos ĮTRAUKTIES PLĖTROS PRIEMONIŲ PLANAS (atsisiųsti…)

 

MOKYKLAI IR MOKYTOJUI. Rekomendacijos dėl Bendrųjų programų pritaikymo.

Lietuvių kalbos pradinio ugdymo Bendroji programa mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo

Rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Pradinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų poreikių mokinių

Pagrindinio ugdymo 5-10 klasių bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos. UPC, 2009

Apie mokymosi sutrikimus ir pagalbos galimybes

Parengtos ,,Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“.

PATARIMAI PEDAGOGAMS

„Be streso – žingsnis įtraukiojo ugdymo link“

Bendradarbiavimas su tėvais, ugdant įvairiapusių raidos sutrikimų turintį vaiką – ar siekiame to paties

Individualaus pagalbos plano parengimas vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų

Intensyvios emocijos ir emocinė perkrova. Kaip padėti vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų.

Kaip ugdyti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, lytiškumą.

Kaip vaiką, turintį įvairiapusių raidos sutrikimų, mokyti žaidimo įgūdžių ir socialinės sąveikos.

Kaip vizualinės priemonės padeda mažinti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, nepageidaujamo elgesio apraiškas

Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų.