Apie PPT Skyrių

PSICHOLOGINĖ PEDAGOGINĖ TARNYBA

Džiugo g. 6, Telšiai

Kontaktinis telefonas +370 604 28049 el. paštas info.ppt@sctelsiai.lt 

KLIENTŲ PRIĖMIMO LAIKAS

7.30 – 16.00
Pietų pertrauka
11.30 – 12.00
 

Konsultacijos, grupių užsiėmimai vyksta su klientu suderintu laiku arba pagal atskirą grafiką.

KONTAKTAI 

Daiva Bagužienė

PPT skyriaus vedėja (1 et.)
Telefonas  mob. +370 604 28049, el. paštas daiva.baguziene@sctelsiai.lt 

Violeta Bidvienė

Telšių švietimo centro PPT skyriaus specialioji pedagogė (0,5 et.) – logopedė (0,5 et.)
Telefonas  mob. +370 604 28049, el. paštas violeta.bidviene@sctelsiai.lt

Vilma Lukošienė

Telšių švietimo centro PPT skyriaus specialioji pedagogė (1et.)
Telefonas  mob. +370 604 28049, el. paštas vilma.lukosiene@sctelsiai.lt

Elvyra Noreikienė

Telšių švietimo centro PPT skyriaus logopedė (0,5 et.)
Telefonas  mob. +370 604 28049, el. paštas elvyra.noreikiene@sctelsiai.lt

Jurgita Paulauskienė

Telšių švietimo centro PPT skyriaus socialinė pedagogė (1 et.)
Telefonas  mob. +370 604 28049, el. paštas jurgita.paulauskiene@sctelsiai.lt

Alvyda Beržanskienė

Telšių švietimo centro PPT skyriaus psichologo asistentė (0,75 et.)
Telefonas  mob. +370 604 28049, el. paštas alvyda.berzanskiene@sctelsiai.lt

Vitalija Sabeckienė

Telšių švietimo centro PPT skyriaus psichologė (1 et.)
Telefonas  mob. +370 604 28049, el. paštas vitalija.sabeckiene@sctelsiai.lt

Renata Jagminienė

Telšių švietimo centro PPT skyriaus psichologė (1 et.)
Telefonas  mob. +370 604 28049, el. paštas renata.jagminiene@sctelsiai.lt

TARNYBOS STRUKTŪRA

Vedėjo – 1 et.

Specialiojo pedagogo – 1,5 et.

Socialinio pedagogo – 1 et.

Logopedo – 1 et.

Psichologo – 2 et.

Psichologo asistento – 0,75 et.

APIE MUS 

Pedagoginės psichologinės tarnybos paskirtis – įvertinti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustatyti jų lygį, skirti specialųjį ugdymąsi, koordinuoti ir teikti švietimo pagalbą.

TARNYBA SAVO VEIKLĄ GRINDŽIA ŠIAIS PRINCIPAIS

Individualizavimo. Sprendimai, susiję su mokiniu (vaiku), priimami atsižvelgiant į jo amžių, brandą, psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;

Vaiko dalyvavimo. Prieš priimant su mokiniu (vaiku) susijusius sprendimus, jam suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus). Privalu atsižvelgti į mokinio (vaiko) nuomonę.

Bendradarbiavimo. Išvados dėl mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių, jo problemų sprendimo būdų priimamos bendru sutarimu, remiantis Tarnybos, mokyklos specialistų vertinimais ir bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais);

Konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo priimant sprendimus. Tarnybos specialistai atsako už vykdomų mokinio (vaiko) vertinimų kokybę, tinkamų metodikų parinkimą ir gautų duomenų naudojimą, turimos informacijos apie švietimo pagalbos gavėjus konfidencialumą, profesinės etikos reikalavimų laikymąsi;

Veiksmingumo. Mokinio (vaiko) tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, mokyklų vadovams, savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms institucijoms teikiamos rekomendacijos ir sprendimai dėl švietimo pagalbos ir specialiojo ugdymosi organizavimo turi padėti stiprinti mokinių (vaikų) gebėjimus ir galias, padėti mokiniui (vaikui) lavintis, mokytis pagal gebėjimus, mokytojams – priimti sprendimus dėl bendrųjų programų taikymo, padėti plėtoti švietimo pagalbos infrastruktūrą Tarnybos veiklos teritorijoje, didinti švietimo veiksmingumą.

Profesionalumo. Tarnybos specialistai turi naudotis savo profesine patirtimi ir kompetencija, nuolat ugdyti profesinius gebėjimus ir tobulinti kvalifikaciją.

PAGRINDINĖS TARNYBOS FUNKCIJOS

Mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu, socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimas, prireikus specialiojo ugdymosi skyrimas, vaiko brandumo mokyklai nustatymas. 

Vertinimas atliekamas ir švietimo pagalba teikiama Tarnyboje, prireikus – artimiausioje mokinio (vaiko) gyvenimo ar ugdymosi aplinkoje.

TARNYBOS SPECIALISTAI:

Įvertina asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skiria specialųjį ugdymąsi;

Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais;

Teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams;

Kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą. 

TARNYBA  BENDRADARBIAUJA SU:

Mokyklomis, kitų savivaldybių pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis (ar švietimo pagalbos tarnybomis), vaiko teisių apsaugos institucijomis, savivaldybėmis, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, kitomis švietimo pagalbos įstaigomis ir organizacijomis.