Veikla

SPECIALIŲJŲ  POREIKIŲ  ĮVERTINIMAS

Jei tėvai ar mokytojai pastebi, kad vaikui sunkiai sekasi įsisavinti bendrojo ugdymo programą, jis nuolat gauna neigiamus mokymosi pasiekimų vertinimus mokykloje, yra verta įsitikinti, ar vaikas turi reikiamus ugdymosi gebėjimus, ar ugdymo procese jam nereikalinga papildoma pagalba.Vadovaujantis LR ŠMM ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 patvirtintu „Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu“

PPT specialistų komanda (psichologai, specialieji pedagogai, logopedai, gydytojas neurologas) atlieka asmenų nuo gimimo iki 18  m. nuodugnų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą.

Įvertinimo tvarka

Į Tarnybą gali kreiptis tėvai (vaiko globėjai, rūpintojai) arba švietimo įstaigos specialiojo ugdymo komisija, gavusi vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu.

Atvykdami į Tarnybą atsineša: 

  1. mokytojo anketą (2 priedas) arba vaiko stebėjimo kortelę (1 priedas) (jei vaikas ugdomas ikimokyklinėje įstaigoje);
  2. ugdymosi pasiekimų aprašas (3 priedas);
  3. išrašą iš vaiko medicininių dokumentų;
  4. neįgalumo pažymėjimą (jei nustatytas);
  5. tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas;
  6. vaiko rašto darbų (lietuvių klb., matematikos), piešinių.

Dokumentų formos (1 priedas, 2 priedas3 priedas)

Svarbu, kad pirmą kartą vertinimo metu dalyvautų vienas iš tėvų, klasės mokytojas, mokyklos švietimo pagalbos specialistai. Būtina kuo tikslesnė ir išsamesnė informacija apie vaiko gimimo ir raidos ypatumus, socialinę aplinką, sunkumų atsiradimo ir pasireiškimo istoriją, gautą pagalbą ir pan.

Vaiko vertinimas yra atliekamas iš ryto, siekiant išsiaiškinti turimus vaiko potencialius gebėjimus, kol vaikas yra darbingas ir nepavargęs. Vertinimo metu atsiradus sunkumams, vertinimas gali būti nutraukiamas ir tęsiamas kitu laiku.

Vertinimo rezultatai ir pažyma vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) pristatomi ir aptariami 1-2 savaičių eigoje.

Būtina išankstinė registracija mob.tel. +370 604 28049 arba atvykus į PPT adresu – Džiugo g. 6, Telšiai.

 

GALIŲ IR SUNKUMŲ ĮVERTINIMAS, NUSTATANT RAIDOS YPATUMUS IR SUTRIKIMUS (DISC metodika)

Tyrimas skirtas vaikams (nuo 2 sav. iki 5 metų):

1. įvertinti vaiko raidos ypatumus, kuomet tėvai pradeda nerimauti dėl vaiko raidos;

2. smulkiosios ir stambiosios motorikos;

3. kalbos raidos;

4. dėmesio koncentracijos;

5. atminties apimties;

6. socialinės adaptacijos;

7. savarankiškumo įgūdžių;

8. neįgalumo nustatymui ir pratęsimui gauti.

Vertinimo metu:

1. pokalbis su tėvais, esamos situacijos aptarimas;

2. vertinimo procesas DISC metodika;

3. rezultatų aptarimas, pristatymas.

Vertinimui reikalingi dokumentai:

1. tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas;

2. vaiko gimimo liudijimo kopija;

3. išrašą iš vaiko medicininių dokumentų;

4. neįgalumo pažymėjimą (jei nustatytas).

Būtina išankstinė registracija mob.tel. +370 604 28049 arba atvykus į PPT adresu – Džiugo g. 6, Telšiai.

PASKAITOS, SEMINARAI, KURSAI 

Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai dirba šviečiamąjį darbą.

Tai paskaitos, seminarai, kursai, diskusijos, dalyvavimas ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų posėdžiuose, klasės valandėlėse, tėvų susirinkimuose, straipsniai spaudoje.

Paskaitos skaitomos bei seminarai vedami, atsižvelgiant į švietimo bendruomenės poreikius, užsakius įstaigos administracijai, pedagogams ar tėvams.

Paskaitų, seminarų, mokymų SĄRAŠAS 2021 m. Atidaryti

Norėdami užsakyti paskaitą ar seminarą, skambinkite telefonu +370 604 28049.

KONSULTAVIMAS

Tarnybos psichologai, specialieji pedagogai, logopedai:

1. konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus;

2. teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams.

Konsultavimo turinys:

Psichologinio konsultavimo turinys: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatytas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu (vaiku), taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, mokinių (vaikų), patyrusių traumų, grupinis konsultavimas. Svarbiausios  psichologinio konsultavimo užduotys: padėti klientui sužinoti savo vidinius rezervus ir jėgas; atskleisti, kas trukdo šiems rezervams pasireikšti ir panaudoti; padėti klientui suprasti, koks jis nori būti.

Logopedinio konsultavimo turinys: kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių, jų tėvų/globėjų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų konsultavimas logopedinės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų prevencijos bei korekcijos klausimais.

Specialiojo pedagoginio konsultavimo turinys: specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, jų tėvų/globėjų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų konsultavimas specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.

Socialinio pedagoginio konsultavimo turinys –  konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), švietimo pagalbos specialistus socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais. Teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą ugdymo įstaigų, kuriose nėra pagalbos mokiniui specialisto (socialinio pedagogo) pedagogams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams (vaikams), jų tėvams (globėjams, rūpintojams) socialinės pedagoginės pagalbos klausimais.

Konsultavimo paslaugas PPT skyriaus specialistai teikia nemokamai.

Būtina išankstinė registracija mob.tel. +370 604 28049 arba atvykus į PPT adresu – Džiugo g. 6, Telšiai.