Apklausa

Kaip vertinate Centro renginių kokybę?

Statistika

Vartotojas
1
Straipsniai
149
Straipsnių peržiūros
162850

Apie mus

PSICHOLOGINĖ PEDAGOGINĖ TARNYBA

Džiugo g. 6, Telšiai

(Esame įsikūrę Vaikų globos namų pastato II aukšte. Šalia vysk. V. Borisevičiaus gimnazija ir „Germanto“ progimnazija.  Įėjimas į PPT iš kiemo pusės, šalia sporto maniežo)

Kontaktinis telefonas – +370 604 28049

el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

KLIENTŲ PRIĖMIMO LAIKAS

7.30 – 16.00

Pietų pertrauka

11.30 – 12.00

KONTAKTAI

Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos skyriaus vedėja (1 et.)

Lina Vičkačkienė 

Telefonas mob. 8 604 28049,  el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Violeta Bidvienė  PPT skyriaus specialioji pedagogė (0,5et.) – logopedė (0,5 et.) 

Telefonas mob. 8 604 28049,  el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Vilma Lukošienė PPT skyriaus specialioji pedagogė (1 et.)

Telefonas mob. 8 604 28049,  el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Elvyra Noreikienė PPT skyriaus logopedė (0,5 et.)

Telefonas mob. 8 604 28049

Reda Stulpinienė PPT skyriaus specialioji pedagogė (0,5 et.)

Telefonas mob. 8 604 28049,  el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vitalija Sabeckienė  PPT skyriaus psichologė (1 et.)

Telefonas mob. 8 604 28049,  el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Alvyda Beržanskienė  PPT skyriaus psichologo asistentė (0,75 et.)

Telefonas mob. 8 604 28049,  el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 Jolanta Anglickienė, PPT skyriaus socialinė pedagogė (1et.)

Telefonas 8 604 28049, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TARNYBOS  STRUKTŪRA

Vedėjo – 1 et.

Specialiojo pedagogo – 2 et.

Socialinio pedagogo – 1 et.

Logopedo – 1 et.

Psichologo – 1,25 et.

Psichologo asistento – 0,75 et.

APIE MUS 

Pedagoginės psichologinės tarnybos paskirtis – įvertinti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustatyti jų lygį, skirti specialųjį ugdymąsi, koordinuoti ir teikti švietimo pagalbą.

TARNYBA SAVO VEIKLĄ GRINDŽIA ŠIAIS PRINCIPAIS

Individualizavimo. Sprendimai, susiję su mokiniu (vaiku), priimami atsižvelgiant į jo amžių, brandą, psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;

Vaiko dalyvavimo. Prieš priimant su mokiniu (vaiku) susijusius sprendimus, jam suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus). Privalu atsižvelgti į mokinio (vaiko) nuomonę.

Bendradarbiavimo. Išvados dėl mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių, jo problemų sprendimo būdų priimamos bendru sutarimu, remiantis Tarnybos, mokyklos specialistų vertinimais ir bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais);

Konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo priimant sprendimus. Tarnybos specialistai atsako už vykdomų mokinio (vaiko) vertinimų kokybę, tinkamų metodikų parinkimą ir gautų duomenų naudojimą, turimos informacijos apie švietimo pagalbos gavėjus konfidencialumą, profesinės etikos reikalavimų laikymąsi;

Veiksmingumo. Mokinio (vaiko) tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, mokyklų vadovams, savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms institucijoms teikiamos rekomendacijos ir sprendimai dėl švietimo pagalbos ir specialiojo ugdymosi organizavimo turi padėti stiprinti mokinių (vaikų) gebėjimus ir galias, padėti mokiniui (vaikui) lavintis, mokytis pagal gebėjimus, mokytojams – priimti sprendimus dėl bendrųjų programų taikymo, padėti plėtoti švietimo pagalbos infrastruktūrą Tarnybos veiklos teritorijoje, didinti švietimo veiksmingumą.

Profesionalumo. Tarnybos specialistai turi naudotis savo profesine patirtimi ir kompetencija, nuolat ugdyti profesinius gebėjimus ir tobulinti kvalifikaciją.

PAGRINDINĖS TARNYBOS FUNKCIJOS

Mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu, socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimas, prireikus specialiojo ugdymosi skyrimas, vaiko brandumo mokyklai nustatymas. 

Vertinimas atliekamas ir švietimo pagalba teikiama Tarnyboje, prireikus – artimiausioje mokinio (vaiko) gyvenimo ar ugdymosi aplinkoje.

TARNYBOS SPECIALISTAI:

Įvertina asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skiria specialųjį ugdymąsi;

Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais;

Teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams;

Kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą. 

TARNYBA  BENDRADARBIAUJA SU:

Mokyklomis, kitų savivaldybių pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis (ar švietimo pagalbos tarnybomis), vaiko teisių apsaugos institucijomis, savivaldybėmis, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, kitomis švietimo pagalbos įstaigomis ir organizacijomis. 

 

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas