Konkursas Telšių švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos vedėjo pareigoms užimti

Telšių švietimo centras skelbia konkursą Pedagoginės psichologinės tarnybos vedėjo pareigoms užimti

Konkurso paskelbimo data – 2024 m. kovo 4 d.

Pareigybės pavadinimas – Telšių švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Tarnyba) vedėjas (toliau – Vedėjas)

Pareigybės kodas – 1345

Pareigybės lygis – A2

Pareigybės paskirtis – Tarnybos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti

Pareigybės pavaldumas – Telšių švietimo centro (toliau – Centras) direktoriui

Pareiginės algos dydis – pastoviosios dalies koeficientas nuo 1,52 iki 1,57 (pareiginės algos bazinis dydis – 1785,4 Eur)

 

Pedagoginės psichologinės tarnybos vedėjo pareigybės aprašymas

 • Telšių švietimo centro  (toliau – Centro)  skyriaus Pedagoginės psichologinės tarnybos  (toliau – PPT)  vedėjo pareigybės aprašymas reglamentuoja specialius reikalavimus šioms pareigoms eiti, funkcijas, atsakomybę;
 • PPT  vedėjo pareigybė reikalinga švietimo politikos įgyvendinimui, strategijos kūrimui, rengimui ir vykdymui, PPT veiklos, kad būtų įgyvendinti Telšių švietimo centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos organizavimui;
 • PPT vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Centro direktoriui.

Specialūs reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą edukologijos (specialiosios pedagogikos)  arba psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią specialiojo pedagogo ar psichologo profesinę kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnį kaip 3 (trijų) metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos  mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 • ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vaikų teisių konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, švietimo pagalbą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • gebėti nuosekliai, kryptingai, profesionaliai organizuoti, analizuoti ir vertinti savo vadybinę veiklą, teorines žinias taikyti vadybinėje praktinėje veikloje;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer, MS Office programos paketu;
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti PPT  vedėjo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 

 • analizuoja situaciją  ir numato pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo perspektyvas bei strategiją;
 • teikia direktoriui siūlymus dėl Centro vidaus darbo tvarkos taisyklių ir darbuotojų pareigybių aprašymo;
 • teikia pasiūlymus  Centro veiklos planų ir programų rengimui bei organizuoja jų įgyvendinimą;
 • telkia specialistus PPT uždaviniams ir funkcijoms vykdyti bei numatytoms veiklos programoms įgyvendinti;
 • nustato PPT specialistų darbo laiką mokinių (vaikų) specialiesiems ugdymo(si) poreikiams (išskyrus atsirandantiems dėl išskirtinių gabumų) įvertinti, gautiems duomenims apibendrinti ir rekomendacijoms dėl tolesnio mokinio (vaiko) ugdymosi rengti, prevencinėms programoms vykdyti, konsultacinei pagalbai teikti, profesinei kvalifikacijai tobulinti ir kitoms funkcijoms atlikti;
 • stebi, analizuoja ir vertina PPT veiklą;
 • Centro direktoriaus pavedimu atstovauja PPT kitose institucijose;
 • vykdo informacijos sklaidą rajone ir prisideda prie teigiamo visuomenės požiūrio į specialiųjų poreikių ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius asmenis formavimo;
 • palaiko  ryšius su ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijos,  Vaikų teisių apsaugos tarnyba, kitų savivaldybių  pedagoginėmis  psichologinėmis tarnybomis ir kitomis vaikais besirūpinančiomis tarnybomis ir įstaigomis;
 • siekia PPT teikiamų paslaugų lankstumo, prieinamumo ir efektyvumo;
 • analizuoja teisės aktų projektus, rengiamus dokumentus, reglamentuojančius pedagoginių psichologinių tarnybų veiklą, specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimą ir teikia pastabas bei pasiūlymus atsakingoms už jų rengimą institucijoms;
 • domisi projektinės veiklos galimybėmis ir sritimis, kaupia idėjas, pasiūlymus ir teikia rekomendacijas;
 • supažindina specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus su PPT  išvadomis jiems pasirašant;
 • užtikrina kolektyve bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus;
 • visus klausimus, susijusius su PPT specialistų atostogų, komandiruočių bei išvykimų iš darbo dėl kitų priežasčių, derina su Centro direktoriumi;
 • teikia PPT veiklos ataskaitas Centro direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
 • kaupia  priskirtų centro veiklų dokumentus  ir  pagal   taisykles sutvarko  bei perduoda  Centro archyvui;
 • vykdo PPT inventoriaus apskaitą, jo paskirstymą bei priežiūrą;
 • kontroliuoja, kad būtų tausojamas ir taupomas PPT turtas, energetiniai resursai;
 • rengia direktoriaus įsakymų projektus susijusius su PPT  veikla, vykdo  kitas, pagal kompetenciją  Centro  direktoriaus įsakymu priskirtas ir nurodytas funkcijas.

Darbuotojo atsakomybė
PPT vedėjas atsakingas už:

 • patikėto Centro  turto naudojimą, saugumą;
 • Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, įstaigos nuostatų, Centro  direktoriaus įsakymų vykdymą;
 • už visą PPT  veiklą, jos kokybę ir rezultatus, tvarkomų dokumentų saugumą ir turimos informacijos konfidencialumą;
 • savalaikį sveikatos pasitikrinimą;
 • PPT  vedėjas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ar dėl jo kaltės padarytą materialinę žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens dokumento kopiją;
 • pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas);
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • motyvacinį laišką.

 

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Dokumentų priėmimo pradžia 2024 m. kovo 4 d., pabaiga 2024 m. kovo 18 d. (įskaitytinai). Dokumentai teikiami el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Pretendentai dokumentus pateikia elektroniniu paštu info@sctelsiai.lt arba, jei tai neįmanoma, registruotu laišku (adresu S. Daukanto g. 35, LT-87104, Telšiai) ne vėliau kaip iki 2024 m. kovo 18 d. (įskaitytinai).

Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos posėdžio, kiekvienam pretendentui, atitikusiam kvalifikacinius reikalavimus ir pateikusiam privalomus nurodytus dokumentus, bus praneštas individualus laikas, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Informacija teikiama tel.: (8 444) 60 213, +370 606 29 844

Prenumeruoti
Notify of
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus kometarus