Kvalifikacijos kėlimas

Įgyvendinant Įtraukties švietime plėtros 2021-2024 metų veiksmų planą, yra siekiama stiprinti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų rengimą ir jų kompetencijas įtraukiojo švietimo srityje. Tuo tikslu rugsėjo – spalio mėnesiais Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – PPT) specialistės kėlė kvalifikaciją ir dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros organizuotuose mokymuose.

Specialioji pedagogė Vilma Lukošienė dalyvavo ,,Vaikų, turinčių autizmo spektro ar kitų raidos sutrikimų, kalbos ir socialinių įgūdžių verbalinio elgesio vertinimo ir ugdymo plano rengimo mokymuose“. Šių mokymų metu specialistė susipažino su verbalinio elgesio analizės metodika, įgijo verbalinio elgesio vertinimo, pirminio kalbinių ir socialinių gebėjimų lygio vertinimo, individualizuotos ugdymo programos sudarymo teorinių ir praktinių žinių.

Įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, buvo organizuoti nuotoliniai mokymai „Dvikalbių (daugiakalbių) vaikų kalbos vertinimas” savivaldybių pedagoginių psichologinių tarnybų logopedams. Juose dalyvavo PPT logopedė – specialioji pedagogė Violeta Bidvienė. Šiuolaikiniame pasaulyje dvikalbių ir daugiakalbių vaikų daugėja. Mišrios lietuvių ir kitų tautybių asmenų šeimos pamažu tampa norma, o tokiose šeimose augantys vaikai nuo gimimo žino, kad kiekvienas daiktas gali būti vadinamas bent dviem skirtingais žodžiais. Logopedės susiduria su problemomis, kaip vertinti daugiakalbius vaikus. Siekiant objektyviai įvertinti dvikalbio vaiko kalbos raidą, siūloma tikrinti abi vaiko vartojamas kalbas ir įsigilinti į jų vartojimo ypatybes (nustatyti dominuojančią kalbą, namų kalbą, įvertinti kalbų santykį ir pan.). Mokymų metu buvo pristatyti vertinimo būdai, galimos metodikos, padedančios nustatyti ar sutrikusią kalbą lemia kalbos sutrikimas, ar dvikalbystės įtaka.

Dar viena iš šiandienos švietimo aktualijų – ugdymo turinio atnaujinimas. Mokymuose apie atnaujintų ,,Bendrųjų ugdymo programų pritaikymą įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams” dalyvavo PPT vedėja Lina Vičkačkienė ir Telšių ,,Ateities“ progimnazijos specialioji pedagogė Raimonda Burokienė. Šių mokymų metu švietimo pagalbos specialistės pagilino teorines ir praktines žinias mokinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo), pagalbos teikimo srityse.

Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinatame projekte ,,Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas” ir tarptautiniame kvalifikacijos tobulinimo seminare – mokomajame vizite Danijoje 2022 metų rugsėjo 20-23 dienomis dalyvavo PPT psichologė Vitalija Sabeckienė. Mokymuose dalyvavę specialistai įgijo susistemintų ir kompleksinių žinių, praktinių įgūdžių bei kitų reikalingų kompetencijų prekybos žmonėmis ir patyčių bei smurto prevencijos srityse.

Mokymų metu įgytos žinios buvo perteiktos kolegoms – rajono ugdymo įstaigose dirbantiems švietimo pagalbos specialistams. Informacijos, įgytų žinių sklaida vyks ir ateityje, organizuojant metodinius pasitarimus, diskusijas, konsultacines dienas mokyklose.

Prenumeruoti
Notify of
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Peržiūrėti visus kometarus