Erasmus+ OPLICO

2018-11-12

PROJEKTINIS BENDRADARBIAVIMAS – GALIMYBĖ TOBULĖTI IR MOKYTIS VIENIEMS IŠ KITŲ.

Telšių švietimo centras toliau įgyvendina 2 metų trukmės programos Erasmus + strateginių partnerysčių projektą „Atvira ir liberali bendruomenė: iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui“ („Oplico“). Rugsėjo pabaigoje Stordo  aukštesniojoje vidurinėje mokykloje (Norvegija) įvyko 3-iasis projekto partnerių susitikimas. Šio susitikimo tikslas – plačiau susipažinti su Norvegijos švietimo sistema, Norvegijos vietinių bendruomenių modeliais, jų patirtimi, pabėgėlių integracija į vietines bendruomenes bei aptarti projekto vykdymo eigą ir pasiektus rezultatus. Žmonija mokėsi ir mokosi iš gerųjų praktikos pavyzdžių – Europos Sąjungos projektai ir yra viena iš galimybių kalbėtis apie mokymosi kokybės gerinimą bei gerąsias praktikas. Trečiojo projekto partnerių susitikimo metu mokėmės iš norvegų ir jų patirties, aiškinomės, kaip šioje šalyje pasireiškia daugiakultūriškumas ir socialinė įtrauktis. Stordo aukštesniosios mokyklos direktorė papasakojo apie savo mokyklą, kurioje šiuo metu mokosi 850 mokinių ir dirba 170 darbuotojų. Joje yra trys skyriai: bendrojo lavinimo, kuriame mokiniai siekia akademinės karjeros, profesinis skyrius ir skyrius, kuriame mokosi suaugusieji. Mokiniams siūlomos ir paruošiamosios programos, kaip muzikos, šokio, sporto, gamtos mokslų, ekonomikos ir kt. Imigrantams rengiami adaptacijos kursai, papildomai mokoma norvegų ir anglų kalbų.

Turėjome galimybę palyginti Lietuvos ir Norvegijos švietimo sistemas. Įdomu tai, kad Norvegijos švietimo sistema kitokia nei Lietuvos. Išskiriami 4 mokymosi etapai: pradinė mokykla (1–7 klasė), pagrindinė mokykla/žemesnysis vidurinis ugdymas (8–10 klasė), vidurinė mokykla/aukštesnysis vidurinis ugdymas (11–12 klasė/bendrosios studijos, kartais dar ir 13 klasė/profesinės studijos), profesinis ir/arba universitetinis išsilavinimas. Pirmiausia reikia paminėti, kad teisę į nemokamą pradinės mokyklos lankymą turi visi vaikai, gyvenantys Norvegijoje ne mažiau nei tris mėnesius, o taip pat tie vaikai, kurie tikrai gyvens ilgiau nei tris mėnesius Norvegijoje dar nesuėjus iki mokslo metų pradžios trims mėnesiams. Dar vienas aspektas yra tai, kad visi mokiniai, kurių gimtoji kalba yra ne norvegų ar nemoka norvegų kalbos, turi teisę į specialų mokymą iki tol, kol pramoks kalbą ir pajėgs mokytis mokykloje. Dešimties metų pradinis ir pagrindinis išsilavinimas yra nemokamas ir privalomas nuo 6 iki 16 metų visiems vaikams ir paaugliams. Visi jauni žmonės nuo 16 iki 19 metų taip pat turi teisę įgyti vidurinį išsilavinimą, kuris įgyjamas per dvejus ar trejus metus. Paprastai dviejų metų mokymasis, kaip ir Lietuvoje, paruošia tik stojimui į aukštąsias mokyklas, o trejų metų mokymasis suteikia ir tam tikrą profesinį mokymą/kvalifikaciją. Vidurinis ugdymas organizuojamas pagal 12 skirtingų akademinių ir profesinių mokymo programų. Labai panaši sistema yra ir Lietuvoje šiuo aspektu, kuomet po dešimties mokyklos metų galima išeiti į profesinę mokyklą ir ten įgyti tam tikrą profesiją. Nuo 2017 metų pagal galiojančius įstatymus, atvykusiems gyventi į Norvegiją, iš dalies pripažįstamas jau turimas profesinis išsilavinimas. Kad būtų visiškai tai pripažįstama ir įteisinta, būtina mokytis norvegų (ir anglų) kalbų bei baigti tam tikrus savo profesijos kursus.

Susitikimo metu buvo lankytasi Stordo ir Biomlo suaugusiųjų švietimo centruose, kur susitikome su pabėgėliais iš Sirijos, Eritrėjos, kalbėjomės apie jų integravimąsi į vietines bendruomenes, mokymosi galimybes. Partneriai iš Portugalijos pristatė visose projekto partnerių  šalyse vykdytos anketinės apklausos rezultatus. Maloniai buvome priimti  Stordo savivaldybės mero. Susitikimo metu savivaldybės atstovai supažindino su Hordalando apskrities, į kurią įeina Stordo ir Biomlo savivaldybės, vykdoma pabėgėlių integracijos politika, internacionalinio kultūros klubo atstovė pristatė šio klubo veiklas, iškylančias problemas, rengiant bendrus renginius, buvo diskutuojama  įvairiais socialiniais klausimais. Turėjome galimybę pakeliauti po Stordo, Biomlo apylinkes, pabuvoti lašišų veisimo ir auginimo ūkyje bei pabendrauti su ten dirbančiais lietuviais.

Kiekvienas projekto partnerių susitikimas, vykstantis skirtingose šalyse, duoda daug naudingos informacijos, randama idėjų ir pavyzdžių, kuriuos galima pritaikyti savo institucijose.

Projekto darbo grupės narė, metodininkė Ramutė Ežerskytė

 

Projektas „Atvira IR LIBERALI BENDRUOMENĖ: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMUI" Atidaryti .

2018-05-24

KAIP KEIČIASI ANDRAGOGO MĄSTYMAS, JO SANTYKIS SU BESIMOKANČIĄJA APLINKA DALYVAUJANT ERASMUS + PROGRAMŲ STRATEGINIŲ PARTNERYSČIŲ PROJEKTE?  Plačiau.

 

2018-03-26

KOKIA ŠIŲ DIENŲ VISUOMENĖ - ATVIRA, UŽDARA AR KIAURA? 

    Atsakymai į šį ir kitus svarbius šios temos klausimus ieškojo dalyvių 2-osios partnerių susitikime, vykusiame kovo 14-18 dienomis Ibbenburene (Vokietija), dalyvavo "Telšių švietimo centro koordinuojamame" Erasmus + programos strateginių partnerystės projekte "Atvira ir liberali bendruomenė: uždaviniai ir galimybės suaugusiųjų švietimas ". Šį susitikimą organizavo Šteinfurto apskrities Teklenburgo profesinė kolegija. Susitikimo tikslas - plačiau nagrinėti požiūrius ir vertybes apie atvirą ir liberalią visuomenę, dalytis patirtimi, susipažinti su vietos bendruomenėmis, aptarti įvykdytas ir būsimas veiklas.

   Pirmąją susitikimo dieną kolegijos direktorius Christian Schneider pristatė kolegiją, supažinome, kaip mokytojai dirba su tarptautinės klasės mokiniais (imigrantais).    Pamokos metu jaunimas  iš įvairių šalių vokiškai pasakojo apie savo kraštą, apie tai, kaip jiems sekasi mokytis kolegijoje, dalijosi įspūdžiais iš pirmųjų praktikų. Projekto dalyviai galėjo individualiai su jais pabendrauti. Mūsų komandos narės kalbino jaunuolius iš Somalio, Sirijos ir Afganistano.

   Įdarbinimo agentūros atstovas pristatė Vokietijos švietimo sistemą ir akcentavo, kad jaunimas, jų tarpe ir imigrantai, Vokietijoje turi geras galimybes įgyti norimą ir reikalingą išsilavinimą, kuris padėtų sėkmingai įsidarbinti bei integruotis į visuomenę. Kaip pažymėjo pranešėjas, profesinį išsilavinimą galima įgyti dviem būdais: įmonėse ir profesinėse mokyklose. Mokslas juose trunka nuo 2 iki 3 metų, kartais iki 3,5 metų. Svečiavomės Osnabriuko Pramonės ir verslo rūmuose, kurių darbuotojai pristatė rūmų veiklą, papasakojo apie jaunų žmonių, atvykusių ir iš kitų šalių, galimybes kurti ir vystyti savo verslą. Sekančią dieną profesinės kolegijos soc. pedagogė N. Wichmann papasakojo apie savo, kaip soc. pedagogės veiklą, ir pažymėjo, kad jos darbas nesibaigia mokyklos teritorijoje.

   Mokiniai apie savo problemas asmeniškai dažnai nori pakalbėti ne tik susitikus  atsitiktinai mieste, bet ir telefonu po darbo. Maloniai buvome priimti Šteinfurto apskrities administracijoje. Švietimą kuruojantys administracijos atstovai pristatė Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės  švietimo sistemą, Erasmus+ projektus, pabėgėlių centrų veiklą, kurių šioje žemėje yra 53. Diskusijų metu išryškėjo, kad bet kurioje šalyje atsidūrusiems imigrantams svarbiausia – mokytis tos šalies kalbos, kuri padėtų greičiau integruotis į visuomenę. Susitikimo metu buvo dalintasi patirtimi ir daug diskutuota apie tai, kaip kiekvienoje projekto partnerių šalyje vyksta imigrantų integracija, kokiais būdais siekiama palengvinti jų socialinę integraciją į vietines bendruomenes, kokia yra šių dienų visuomenė. Projekto koordinatorė A. Kleivienė pristatė tolimesnes projekto veiklas, jų įgyvendinimo ir atsiskaitymo terminus, sekančio susitikimo, kuris vyks Norvegijoje, detales. Šio susitikimo organizatoriai visus dalyvius maloniai nustebino ir suteikė galimybę apsilankyti Osnabriuke, kurio vardas istorijoje įrašytas kaip taikos miestas, Šteinfurto koncertų galerijoje, pavaikščioti po Teklenburgą, Miunsterį ir pasidžiaugti jų nuostabiais senamiesčiais.

   Ramutė Ežerskytė, Centro metodininkė, projekto darbo grupės narė.

   Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Erasmus+ KA204 strateginių partnerysčių programos lėšomis. Straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už pateikiamos informacijos naudojimą.  

NAUJAS PROJEKTAS „ATVIRA IR LIBERALI BENDRUOMENĖ:  IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMUI“ (OPLICO)

Naujas projektas – tai iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui 2017 metais Telšių švietimo centras pradėjo įgyvendinti 2 metų trukmės Erasmus + programos strateginių partnerysčių projektą „Atvira ir liberali bendruomenė: iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui“ (OPLICO). Projekto tikslas – padrąsinti vietines bendruomenes atvirumui, liberalumui ir tolerancijai socialinės rizikos grupėms, imigrantams, taip pat palengvinti jų socialinę integraciją į vietines bendruomenes, didinti šio problemos žinomumą bendruomenėse per edukacines veiklas, pagrįstas projekto partnerių patirtimi bei pasiteisinusiais metodais. Projekte dalyvauja suaugusiųjų švietimo institucijų atstovai iš penkių šalių: Norvegijos, Prancūzijos, Vokietijos, Portugalijos ir Lietuvos. Spalio 4-6 dienomis Telšių švietimo centras, kaip projektą koordinuojanti institucija, organizavo pirmąjį projekto partnerių susitikimą.

Atvira, tolerantiška ir liberali bendruomenė kiekvienam, nepaisant socialinio statuso, išsilavinimo, rasės, lyties ar požiūrių – tai vienas iš 21-ojo amžiaus iššūkių, suteikiančių galimybių suaugusiųjų švietėjams kurti ilgalaikį ir pozityvų efektą, perkeliant Europos šalių patirtį ir gerąsias praktikas bei pasiteisinusius modelius į vietines bendruomenes ir jų veiklas. Nuo 2016 metų Švietimo centras koordinuoja rajono suaugusiųjų švietimą, todėl dalyvavimas šiame projekte suteiks puikią galimybę pasinaudoti projekto partnerių patirtimi. Pirmąją sutikimo dieną, vadovaujant projekto koordinatorei, Centro metodininkei A. Kleivienei,  partneriai artimiau susipažino, pristatė savo institucijas, išsakė savo lūkesčius, aptarė finansinius reikalus, projekto veiklas, numatė kitus partnerių susitikimus. Sveikinimo žodį tarė Centro direktorė R. Vargalytė. Reda Raginskienė, Telšių r. savivaldybės socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyr. specialistė, projekto dalyviams  pristatė Lietuvos ir Telšių rajono savivaldybės socialinę sistemą, situaciją bei vietines bendruomenes ir jų patirtį, integruojant socialinės rizikos grupių žmones. Antros dienos susitikimas vyko Degaičių seniūnijoje, kur projekto dalyviai turėjo galimybę susitikti su Ubiškės ir Degaičių bendruomenių atstovais, seniūnijos darbuotojais.

Pirmiausia svečiai apsilankė Degaičių parke, žavėjosi rudeniškomis medžių, gėlių spalvomis, klausėsi seniūno A. Kontrimo pasakojimų ir papokštavimų. Ubiškės bendruomenės atstovės K. Pleinienė ir R. Buivydienė (Ubiškės m./d. direktorė) papasakojo apie savo bendruomenės veiklas, džiaugsmus ir rūpesčius bei artimiausius planus. Kaip gyvena Degaičių bendruomenė ir kaip sprendžia socialines problemas kalbėjo socialinio darbo organizatorė R. Stefanavičienė bei kultūrinės veiklos organizatorė V. Keršienė. Degaičių bendruomenės atstovė M. Elmgren pasidalijo savo patirtimi apie gyvenimą užsienyje bei sugrįžimą su vyru švedu į gimtinę po daugelio metų. Prie kavos puodelio bendruomenės atstovai ir svečiai dar ilgai diskutavo įvairiais socialiniais klausimais. Didžiausia staigmena projekto dalyviams buvo Degaičių seniūnijos dovanotas medis (skroblas paprastasis), kuris pasodintas Degaičių parke kaip šio projekto simbolis. Už šią staigmeną nuoširdų ačiū tariame seniūnui A. Kontrimui. Projekto partneriai turėjo galimybę susipažinti su išgražėjusiais Telšiais, apsilankyti Žemaičių muziejuje „Alka“, pasilabinti su Baltijos jūra, apsilankyti Palangos gintaro muziejuje. Nuoširdžiai dėkojame projekto darbo grupės nariams ir visiems, kurie prisidėjo savo mintimis, idėjomis ir darbais organizuojant pirmąjį susitikimą. Tikimės, kad šis projektas mūsų rajono suaugusiųjų švietėjams padės labiau įsigilinti į bendruomenių problemas ir jų įgyvendinamus sprendimus.

Ramutė Ežerskytė,  Centro metodininkė, projekto darbo grupės narė

Aut. teisės PS 2016
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas